CZARNA ZIEMIALuty 2012
Rocznik 2, Numer  2     
 


 


 

 

 

  Pismo Informacyjne Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

 


 

75 lat Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

Piotr Skłodowski - Honorowy Prezes PTG

 

Zamysł powołania Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego ogłoszony został oficjalnie w 1936 roku. Na czele Komitetu Założycielskiego stanęli prof. Feliks Terlikowski (Uniwersytet Poznański), prof. Jan Włodek (Uniwersytet Jagielloński) i dr Tadeusz Mieczyński (Państwowy Instytut Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach). Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków - założycielskie, a więc przyjmowane jako początek działalności Towarzystwa - odbyło sie 10 lutego 1937 roku w Poznaniu. Na zebraniu zatwierdzono statut Towarzystwa, program jego działalności oraz wybrano Zarząd. Pierwszym prezesem Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego został prof. Feliks Terlikowski. Funkcję wiceprezesa powierzono doc. Tadeuszowi Mieczyńskiemu, sekretarzem została dr Jadwiga Ziemięcka a skarbnikiem - Stanisław Leśniowski. Według relacji prof. Mariana Górskiego, na członków zarządu wybrano ponadto prof. Jana Włodka, dr Arkadiusza Musierowicza i dr Jana Tomaszewskiego. 

Drugie Walne Zgromadzenie PTG, które po raz pierwszy miało też charakter zjazdu naukowego, odbyło się q 19387 roku w SGGW w Warszawie. Jednym z najważniejszych ustaleń zjazdu było powołanie Komisji Klasyfikacji i Nomenklatury Gleb pod przewodnictwem prof. Sławomira Miklaszewskiego. W roku 1939 Towarzystwo liczyło 44 członków. Pierwszy Zarząd PTG działał formalnie do roku 1946. W czerwcu tegoż roku reaktywowano Towarzystwo po kilkuletniej przerwie spowodowanej przez wojnę i okupację. Walne Zgromadzenie PTG w Warszawie nadało godność Honorowego Prezesa profesorowi Sławomirowi Miklaszewskiemu. Funkcję Prezesa PTG powierzono prof. Arkadiuszowi Musierowiczowi, a wiceprezesami wybrani zostali F. Terlikowski i T. Mieczyński, a od roku 1947 - prof. Marian Górski z SGGW w Warszawie.

Od początku swego istnienia do dnia dzisiejszego, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze było i jest forum dyskusji poglądów i prezentacji osiągnięć gleboznawców polskich oraz gremium standaryzującym podstawy nauki o glebie, poprzez tworzenie lub inicjowanie właściwych klasyfikacji, systematyk oraz norm krajowych i branżowych.

Więcej na stronie:

http://www.ptg.sggw.pl/historia.htm    


 

Władze statutowe PTG

 


Walne Zebranie Delegatów PTG wybrało w Toruniu w dniu 5 września 2011 nowe władze statutowe towarzystwa na kadencję 2011-2015. W związku z nieścisłościami, które wkradły się do poprzedniego numeru "Czarnej Ziemi" ponownie prezentujemy kompletny skład wybranych gremiów.

 

Prezes PTG - dr hab. Zbigniew Zagórski, prof. nadzw., Warszawa

Zarząd Główny PTG

prof. dr hab. Bolesław Bieniek, Olsztyn

prof. dr hab. Stanisław Brożek, Kraków

dr hab. Józef Chojnicki, prof. nadzw., Warszawa

dr hab. Marek Drewnik, Kraków

prof. dr hab. Sławomir Gonet, Toruń

dr Michał Jankowski, Toruń

dr hab. Cezary Kabała, prof. nadzw., Wrocław

prof. dr hab. Janina Kaniuczak, Rzeszów

prof. dr hab. Jan Kucharski, Olsztyn

dr hab. Edward Meller, prof. nadzw., Szczecin

prof. dr hab. Andrzej Mocek, Poznań

prof. dr hab. Wojciech Owczarzak, Poznań

prof. dr hab. Halina Smal, Lublin

prof. dr hab. Piotr Skłodowski, Warszawa

prof. dr hab. Jerzy Weber, Wrocław

 

Komisja Rewizyjna

prof. dr hab. Stanisław Drzymała, Poznań

prof. dr hab. Jolanta Komisarek, Poznań

dr hab. Antoni Szafranek, Warszawa

dr inż. Katarzyna Szopka, Wrocław

 

Sąd Koleżeński

prof. dr hab. Renata Bednarek, Toruń

prof. dr hab. Danuta Czępińska-Kamińska,

            prof. nadzw., Warszawa

prof. dr hab. Anna Karczewska, Wrocław

prof. dr hab. Stefan Skiba, Kraków

prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska, Olsztyn

 


 

Prof. Piotr Skłodowski Prezesem Honorowym PTG

 


Walne Zebranie Delegatów PTG obradujące 5 września 2011 w Toruniu wyróżniło Pana Profesora Piotra Skłodowskiego tytułem Honorowego Prezesa Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego.

 

Profesor Piotr Skłodowski związany był przez wiele lat z Politechniką Warszawską, gdzie w latach 1961-2006 pracował w Zakładzie Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów na Wydziale Geodezji i Kartografii. Jego talenty orga-nizacyjne i umiejętność kierowania zespołami naukowymi były wielokrotnie wykorzystywane. Pełnił m.in. funkcję zastępca dyrektora, a następnie dyrektora (w latach 1978–1990) Instytutu Geodezji Gospodarczej, prodziekana (1993–1996), następnie dziekana wydziału (1966-2002), senatora Politechniki Warszawskiej, oraz kierownika Zakładu Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów (w latach 1975-2002). Prof. Piotr Skłodowski kierował wieloma projektami badawczymi, w tym finansowanymi przez KBN i MNiSW. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół szeroko pojętej chemii gleb, w tym na badaniach związków próchnicznych i metali ciężkich w glebach, a także dotyczących genezy i bonitacji gleb, degradacji i ochrony gleb, a ostatnio również funkcji gleb w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Jest autorem lub współautorem ponad 170 oryginalnych prac naukowych, podręcznika akademickiego Podstawy Gleboznawstwa z Elementami Kartografii i Ochrony Gleb oraz skryptów: Podstawy Gleboznawstwa, Ćwiczenia z Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów. Prof. Piotr Skłodowski jest uznanym autorytetem w dziedzinie gleboznawstwa i ochrony gruntów na terenie kraju i poza jego granicami. Recenzował 34 rozprawy doktorskie, 14 rozpraw habilitacyjnych oraz 16 wniosków na tytuł lub stanowisko profesora. Świadczą o tym również funkcje w towarzystwach i instytucjach naukowych pełnione z wyboru: prezesa oddziału warszawskiego Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego w latach 1991–1995, prezesa Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego w latach 1995-2011, wiceprzewodniczącego Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN w latach 1995–2011, członka zarządu IUSS, członka zarządu ECSSS, członka zarządu ESSC. Wyróżniony został tytułem Honorowego Profesora Uniwer-sytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W okresie pełnienia funkcji Prezesa PTG przez Prof. Skłodowskiego nastąpił znaczny rozwój współpracy z towarzystwami gleboznawczymi innych krajów. PTG podpisało nowe umowy o współpracy z towarzystwami gleboznawczymi Rosji i Litwy (2001), USA (2002), Turcji i Ukrainy (2004). W roku 2008 litewscy gleboznawcy przyznali prof. Piotrowi Skłodowskiemu tytuł honorowego członka Litewskiego Towarzystwa Gleboznawczego.


 

 

 

 

Nowi honorowi członkowie PTG

 


Walne Zebranie Delegatów PTG, kierując się rekomendacją Zarządu Głównego, nadało w dniu 5 września 2011 honorowe członkowstwo PTG trzem wybitnym gleboznawcom.

 

Profesor NICOLA SENESI jest kierownikiem Katedry Biologii i Chemii Środowiska i Agroleśnictwa na Uniwersytecie w Bari, ale jako profesor wizytujący wykładał lub prowadził badania na uniwersytetach w Kanadzie, USA, Somalii, Indonezji, Szwajcarii, Argentynie, Brazylii, Wenezueli i Kolumbii. Wykładał lub nadal wykłada chemię gleby, gleboznawstwo, chemii rolniczą, chemię i technologię drewna, chemię organiczną oraz chemię ogólną. Jest doktorem honoris causa Narodowego Instytutu Technologicznego w Tuluzie (2000) i członkiem Włoskiej Akademii Nauk. Pełnił lub pełni wiele zaszczytnych funkcji w towarzystwach naukowych: obecnie jest prezesem Włoskiego Towarzystwa Gleboznawczego, prezesem Europejskiej Konfederacji Towarzystw Glebo-znawczych (ECSSS) i organizatorem EUROSOIL 2012, prezesem VI Oddziału Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC), honorowym członkiem, a uprzednio dwukrotnym prezesem IHSS, przewodniczącym komisji IUSS i innych. Jest członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Gleboznawczego, ale szczyci się też posia-daniem Złotej Odznaki Polskiego Towarzystwa Glebo-znawczego. Współpracuje jako Associate Editor z takimi czasopismami jak Geoderma, Soil Science, Pedosphere, Pure and Applied Chemistry (PAC) i CLEAN-Soil, Air, Water. Badania prof. Senesiego koncentrują się na podstawowych i stosowanych aspektach chemii i biochemii glebowej materii organicznej oraz substancji organicznych pozyskiwanych z innych środowisk lub substratów, a także na interakcjach wprowadzanych do gleby związków organicznych z metalami śladowymi, poprzez wykorzystanie zaawansowanych technik fizyko-chemicznych i narzędzi biochemicznych. Ostatnio w obszarze zainteresowań prof. Senesiego dominują badania nad wpływem stosowania nawozów z odpadów orga-nicznych na żyzność gleby i produkcję roślinną. Profesor Senesi uważany jest za pioniera zastosowania geometrii fraktalnej do badań budowy molekularnej i procesów agregacji naturalnych organicznych koloidów glebowych, a także spojrzenia na substancje humusowe jako naturalne nanomateriały. Wyniki jego badań zostały udokumentowane w 350 opracowaniach naukowych i technicznych oraz w 60 rozdziałach książek i przeglądach. Prof. Senesi jest również współredaktorem 19 książek i materiałów konferencyjnych. Ogromne osiągnięcia w pracy naukowej znajdują odzwier-ciedlenie w międzynarodowych raportach cytowalności (Web of Science): do końca 2011 roku ponad 190 Jego indekso-wanych publikacji cytowano niemal 4400 razy (indeks h 31). Profesor Senesi od wielu lat czynnie współpracuje z Polskim Towarzystwem Gleboznawczym i Polskim Towarzystwem Substancji Humusowych.

 

Profesor JAN GLIŃSKI urodził się w 1933 r. w Pińsku. Po ukończeniu Liceum im. St. Staszica w Lublinie i zdaniu matury, podjął studia wyższe z zakresu nauk rolniczych na UMCS i WSR w Lublinie, zwieńczone w 1956 roku stopniem magistra inżyniera rolnictwa. Po uzyskaniu dyplomu podjął pracę w Katedrze Gleboznawstwa WSR, kierowanej przez prof. Bohdana Dobrzańskiego, gdzie kolejno uzyskał stopień doktora nauk rolniczych (1964) i doktora habilitowanego (1968). W roku 1972 przeszedł do nowo utworzonego Zakładu (później Instytutu) Agrofizyki PAN, gdzie w 1974 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1980 r. - profesora zwyczajnego. Pełnił funkcję kierownika Zakładu Agrofizyki, a następnie dyrektora Instytutu Agrofizyki. Z chwilą powstania Oddziału PAN w Lublinie w 1998 r. został wybrany na wiceprezesa, a w 2001 na prezesa Oddziału. Prof. Jan Gliński był członkiem korespondentem, a od 2003 r. jest członkiem rzeczywistym PAN, członkiem zagranicznym Słowackiej Akademii Nauk Rolniczych oraz Academia Europaea w Londynie. Był naczelnym redaktorem Problemów Agrofizyki (ob. Acta Agrophysica), International Agrophysics, członkiem zespołu redakcyjnego Polish Journal of Soil Science, Archives of Agronomy and Soil Science, Acta Agronomica Hungarica. Przez wiele lat był redaktorem naczelnym wydawnictw Lubelskiego Towarzystwa Nauko-wego. W zespole kierowanym przez Profesora zostało wykonanych 6 prac habilitacyjnych, 10 doktorskich i 36 magisterskich. Imponujący dorobek naukowy prof. Jana Glińskiego, obejmujący zagadnienia z dziedziny glebo-znawstwa, agrofizyki i ochrony środowiska przyrodniczego, składa się z ponad 350 prac, wśród monografie, studia i rozprawy naukowe, książki wydane w USA i w Polsce, skrypty i podręczniki akademickie oraz patenty. Za działalność naukową i organizacyjną uhonorowany został nagrodami Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Prezesa Wydziału V PAN, Sekretarza Naukowego PAN, Medalem im. Oczapowskiego, a także Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Odznaczony został Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim OOP, oraz medalem "Za zasługi dla Lubelszczyzny".

 

Profesor JERZY MARCINEK urodził się 15 lipca 1928 r. w Brzezinach woj. lubelskim. Studia rolnicze w zakresie chemii rolnej i gleboznawstwa na wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego ukończył w 1952 r. W tym samym roku ukończył też studia przyrodnicze na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UP w zakresie botaniki. Po studiach podjął pracę jako asystent w Katedrze Gleboznawstwa UP. W tej Katedrze, ale już w strukturach Wyższej Szkoły Rolniczej przeszedł kolejne etapy rozwoju naukowego - od zastępcy asystenta do docenta. Stopień doktora nauk rolno-leśnych uzyskał w 1959 r. na podstawie rozprawy pt. "Fizyko-chemiczne właściwości frakcji ilastej oraz skład kationów wymiennych gleb bielicowych (płowych) i brunatnych Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej", a stopień doktora habilitowanego w 1965 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt." Studia gleboznawcze nad rolniczą przydatnością gleb deltowo-marszowych Doliny Mezopotamii" na Wydziale Rolniczym WSR (obecnego Uniwersytetu Przyrodniczego) w Poznaniu. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1988 r., a profesora zwyczajnego w 1993 r. W okresie pełnienia funkcji prodziekana Wydziału Rolniczego ds. Oddziału Melioracji Wodnych (1966-70) koordynował tworzenie odrębnego Wydziału Melioracji Wodnych. Wydział ten powołano w 1970 r. a prof. J. Marcinek został pierwszym jego dziekanem. Był ponadto dyrektorem Instytutu Melioracji Rolnych i Leśnych oraz Kierownikiem Zespołu Dydaktycznego Przyrodniczych Podstaw Melioracji, który następnie przekształcono (1982 r.) w Katedrę Gleboznawstwa Melioracyjnego, którą kierował do przejścia na emeryturę w 1998 r. W latach 1970-1996 był członkiem Senatu AR w Poznaniu.

Czynnie uczestniczył w pracach ogólnopolskich organizacji naukowych; był członkiem Zespołu Dydaktyczno-Naukowego Melioracji Wodnych i Geodezji Urządzeń Rolnych przy Ministerstwie Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki, a także członkiem ekspertów ds. Melioracji Wodnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Brał czynny udział w pracach rad naukowych i towarzystw naukowych, w tym m. in. Zakładu Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Komisji Nauk Rolniczych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a także kilku Komitetów PAN: Chemii Rolnej i Gleboznawstwa, Hodowli i Uprawy Roślin, Melioracji i Inżynierii Środowiska oraz Komisji Ochrony Środowiska Oddz. Poznańskiego oraz Komisji Badań Czwartorzędu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego (od 1950 r.) i był wiceprezesem Zarządu Głównego PTG (1990-1998) oraz wiceprzewodniczącym Oddziału Poznańskiego, a także komisji naukowych PTG, a szczególnie Komisji Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb. Przy Jego dużym udziale zostało przygotowane IV wydanie Systematyki gleb Polski (1989), a pod Jego bezpośrednim kierownictwem zostało opracowane V wydanie Systematyki gleb Polski (2011). Brał również udział w pracach komitetów redakcyjnych Roczników Gleboznawczych, Roczników Nauk Rolniczych serii F - Melioracji i Inżynierii Środowiska, Roczników Akademii Rolniczej w Poznaniu serii Melioracji i Inżynierii Środowiska, a także European Journal of Soil Science (1992 - 2005). Współorganizował szereg konferencji naukowych wraz z Niemieckim Towarzystwem Gleboznawczym, m. in. na temat porównania polskiej i niemieckiej systematyki gleb, kartografii gleb górskich oraz szkołę letnią dla doktorantów i młodych gleboznawców z Polski i Niemiec z zakresu systematyki, klasyfikacji i oceny rolniczej przydatności gleb.

Był wieloletnim konsultantem naukowym w Centralnym Biurze Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego „Hydroprojekt" oraz Centralnym Biurze Studiów i Projektów Melioracji Wodnych „Biopromel". W ramach tej współpracy kierował badaniami gleboznawczymi i hydropedologicznymi w projektach zagranicznych: Irrigation Improvement in the Amarah Area, Iraq (1961-1966); Four Northern Irrigation Projects in Kurdystan Valleys, Iraq (1976-1978), oraz wicedyrektorem Shatt Al-Arab Project, Iraq 91974 - 1981), a także ekspertem FAO z zakresu melioracji i rekultywacji gleb (1969-1971). Prowadził wykłady, ćwiczenia i seminaria z gleboznawstwa melioracyjnego, torfoznawstwa, parametryzacji środowiska glebowego, melioracji gleb słonych i tropikalnych oraz ochrony i kształtowania zasobów glebowych. Jest promotorem 40 prac magisterskich, 6 przewodów doktorskich oraz opiekunem i konsultantem 4 przewodów habilitacyjnych. Opublikował ponad 170 prac z zakresu genezy, klasyfikacji i kartografii gleb, degradacji gleb, a także przeobrażenia gleb na skutek odwodnienia terenów użytkowanych rolniczo oraz problemów zasalania i odsalania gleb stref semiaridowych oraz antropogenicznych przekształceń gleb uprawnych.

Został wyróżniony indywidualna nagrodą II stopnia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego (1970), ponad 20 nagrodami JM Rektora AR w Poznaniu, nagrodą CBSiPWM „Biopromel" (1977), eksportową nagrodę CBSiPRW „Hydroprojekt" (1979) i CHZ „Polservice" (1979). Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1973), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1983), Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego (1972), odznaką Honorowa za Zasługi dla Rozwoju Województwa Poznańskiego (1969), Medalem Edukacji Narodowej (1997) oraz medalem „Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu" (2010).

.


 

Medal Oczapowskiego dla prof. Piotra Skłodowskiego

 


Kapituła Medalu im. Michała Oczapowskiego, pod przewodnictwem prof. Antoniego Rutkowskiego, uhonoro-wała Pana prof. dr hab. Piotra Skłodowskiego najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. Oprócz prof. Piotra Skłodowskiego, wyróżnieni w 2011 roku zostali prof. Henryk Czembor i prof. Zygmunt Reklewski. Uroczyste wręczenie Medali odbyło się 6 grudnia 2011 roku w siedzibie Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w Warszawie.

medal Oczapowskiego 003a.jpg

 

oczap.gifMedal im. Michała Oczapowskiego przyznawany jest od 1988 roku osobom i instytucjom, które w sposób wybitny przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w Polsce. Nagrodę przyznaje Kapituła złożona z nagrodzonych medalem członków Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN, a od 2011 roku - Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. Wnioski o przyzna-wanie Medalu mogą składać: członkowie Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, komitety naukowe PAN, rady naukowe placówek naukowo-badawczych posiadające uprawnienia akademickie, rady wydziałowe, w uzgodnieniu z Rektorem uczelni.

 

Michał Oczapowski (1788-1854), uznawany za prekursora rozwoju nowoczesnego rolnictwa w Polsce, przyczynił się do tego, że rolnictwo i leśnictwo zyskało status nauki. Był profesorem Uniwersytetu w Wilnie, a następnie organi-zatorem i kierownikiem Instytutu Agronomicznego w Marymoncie (przekształconego w Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa, a później w SGGW). Był autorem wielu opracowań i podręczników z zakresu rolnictwa (m.in. pierwszego, a do 1891 r. jedynego, polskiego podręcznika gleboznawstwa) oraz 12-tomowego dzieła "Gospodarstwo wiejskie", kompendium współczesnej wiedzy z zakresu nauk rolniczych. Oczapowski jest także autorem funkcjonującego do dziś terminu "próchnica".

 


 

 

Złote i Srebrne Odznaki PTG nadane w 2011 roku

 


Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, kierując się rekomendacjami zarządów Oddziałów, uhonorował wyróżniających się członków towarzystwa Odznakami PTG. Odznaki zostały uroczyście wręczone przez Prezesa PTG, prof. dr hab. Piotra Skłodowskiego w trakcie Walnego Zebrania Delegatów PTG w Toruniu, w dniu 5 września 2011 r.

 

ZŁOTĄ ODZNAKĘ PTG otrzymali: mgr Tadeusz BORYSIUK, prof. Ewa CZYŻ, dr hab. Marek DREWNIK, prof. Anna KARCZEWSKA, dr hab. Teresa KOZANECKA prof. nadzw., dr hab. Alina KUSIŃSKA prof. nadzw., dr Sławomir LIGĘZA, dr hab. Zygmunt MIATKOWSKI, dr hab. Urszula POKOJSKA, prof. Halina SMAL, dr Jerzy SMOLUCHA, dr Bożena SMRECZAK, dr hab. Czesław WOŁOSZYK prof. nadzw., prof. Jadwiga WYSZKOWSKA. 

 

SREBRNĄ ODZNAKĘ PTG otrzymali: dr hab. Adam BOGACZ prof. nadzw., mgr Marek KLEPKO, dr Mirosław KOBIERSKI, dr hab. Jan PALUSZEK prof., dr inż. Agnieszka GODLEWSKA, dr Marek KONDRAS, dr inż. Ryszard MALINOWSKI, dr Lidia OKTABA, dr Paweł SOWIŃSKI, dr Paweł ZADROŻNY.


 

Kronika personalna

 

 


Strefa VIP

 

Prof. dr hab. Andrzej Mocek z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu został wybrany na funkcję przewodniczącego Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN w kadencji 2011-2014. Wyboru dokonano w Warszawie w dniu 1 grudnia 2011 na pierwszym posiedzeniu Komitetu w nowym składzie.

 

Prof. dr hab. Piotr Skłodowski został wybrany do Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2011-2014. Wyboru członków Rady dokonało Prezydium PAN w maju 2011, a pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Rady odbyło się na początku grudnia 2011.

 

Dr hab. Danuta Czępińska-Kamińska prof. nadzw. z SGGW w Warszawie została ponownie wybrana na funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma Roczniki Gleboznawcze. Wyboru dokonał Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego w dniu 5 listopada 2011 na pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji.

 

Prof. dr hab. Ryszard Dębicki z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie został ponownie wybrany na funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma Polish Journal of Soil Science. Wyboru dokonał Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN w dniu 1 grudnia 2011 na pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji.

 

 

Doktoraty

 

Dr Monika Kisiel z Katedry Nauk o Środowisku Glebowym SGGW w Warszawie. Tytuł pracy: „Litogeniczne i pedogeniczne formy żelaza w glebach wytworzonych z czerwonych osadów dolnego triasu w Górach Świętokrzyskich”. Promotor: dr hab. Zbigniew Zagórski prof. SGGW. Obrona: listopad 2011.

 

Dr Jarosław Waroszewski z Instytutu Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Tytuł pracy: „Wpływ serii pokryw stokowych na morfologię i właściwości gleb Sudetów”. Promotor: dr hab. Cezary Kabała prof. UP. Obrona: grudzień 2011.

 

Dr Karolina Walenczak z Instytutu Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska UP we Wrocławiu. Tytuł pracy: „Charakterystyka gleb centralnej i wschodniej części Wrocławia”. Promotor: prof. dr hab. Michał Licznar. Obrona: grudzień 2011.

 

 

 


 

Pierwsze w Polsce Muzeum Gleb

Stanisław Brożek, Ewa Błońska

 

 


W ramach projektu „Dydaktyka i Badania – unowo-cześnienie bazy materialnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie służące efektywnemu nauczaniu”, współ-finansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 powstaje pierwsze w Polsce CENTRUM EDUKACJI GLEBOZNAWCZEJ. Autorami projektu są: prof. dr hab. Stanisław Brożek (lider projektu), dr inż. Maciej Zwydak, dr inż. Tomasz Wanic, dr inż. Piotr Gruba, dr inż. Jarosław Lasota, dr inż. Ewa Błońska, dr inż. Michał Gąsiorek, dr inż. Ryszard Mazurek, dr inż. Paweł Nicia, dr inż. Paweł Zadrożny, dr inż. Tomasz Zaleski, inż. Regina Głowacka, inż. Bożena Dobroś, mgr Agnieszka Wojciechowicz, mgr inż. Piotr Pacanowski, Tomasz Brożek, Maciej Klimowicz. Ekspozycja prezentuje profile gleb Europy w przekroju wschód-zachód i północ-południe, z dokumentacją analityczną, fotograficzną i filmową środowiska przyrodniczego i krajobrazów.

 

IMG_8307a.jpg

 

Centrum Edukacji Gleboznawczej będzie podzielone na część muzealno-ekspozycyjną i cześć seminaryjno-wykładową. Informacja o glebie będzie przekazywana poprzez monolit gleby z informacją syntetyczną w gablotach, przez monitory w lokalnej sieci z pełną informacją oraz przez stronę internetową. Na potrzeby ekspozycji zorganizowano cztery wyprawy po Europie. W lipcu 2010 roku do Włoch i na Węgry w celu pobrania monolitów glebowych, opisania roślinności, wykonania dokumentacji filmowej i fotograficznej wybranych stanowisk strefy śródziemnomorskiej i kontynentalnej.

IMG_8300a.jpg

 

We Włoszech w regionie Appulia został pobrany monolit gleby vertisol z obszaru zdominowanego przez gaje oliwne.W Narodowym Park Gargano pobrano glebę brunatną w unikalnym w tym obszarze starym lesie Foresta Umbra. Kolejnym pobranym profilem był andosol z obszaru wygasłego wulkanu Monte. Ostatnim punktem wyprawy do Włoch były okolice Sant Angelo i Sant Giovani Rotondo, ze wzgórzami porośniętymi makią na czerwonych glebach „terra rosa”. Kolejnym punktem pobierania monolitów glebowych była Wielka Nizina Węgierska i Narodowy Park Hortobagy. Hortobagy jest to najstarszy i największy węgierski park narodowy, który obejmuje obszar pierwotnej puszty. Tu pobrano słone gleby - sołonczaki i sołońce. Oprócz gleb słonych pobrano czarnoziem i glebę glejową. Drugim etapem podróży w roku 2010 była wyprawa na północ do Skandynawii, po profile tajgi południowo-środkowej i północnej oraz tundry w pasie polarnym. Pierwszym miejscem pobierania profili były Narodowe Parki Seitseminen i Lauhanvuori w Finlandii. Tajgę północną reprezentować będą pobrane profile z Parków Narodowych Urho Kekkonen i Lemmenjoki, które położone są już poza kołem podbiegunowym, na terenie rdzennie zamieszkiwanym przez lud Saamów, zwanych też popularnie Lapończykami. Ostatnim punktem pobierania prób w Skandynawii była Norwegia i tundra w okolicach Vadsø i Vardø. W roku 2011 miała miejsce wyprawa po przekroje glebowe na trasie od Atlantyku po Morze Kaspijskie. Zostały pobrane monolity gleb prezentujące różnorodność środowiska przyrodniczego Europy od strefy wilgotnej oceanicznej, poprzez czarnoziemy i stepy, aż po obszary półpustynne. Jednocześnie zostały zebrane profile glebowe z terenu Polski z obszarów leśnych i obszarów uprawianych rolniczo. Otwarcie Centrum Edukacji Gleboznawczej planowane jest jeszcze w pierwszym kwartale 2012 roku. CENTRUM EDUKACJI GLEBOZNAWCZEJ będzie oferowało: (i) zwiedzanie wystawy dla osób indywidualnych, (ii) organizację zajęć tematycznych dla uczniów i studentów w zakresie gleb, krajobrazów oraz środowiska naturalnego Polski i Europy, (iii) organizację wykładów i warsztatów tematycznych, spotkań przedstawicieli świata nauki i praktyki. Więcej informacji na stronach internetowych: http://www.muzeumgleb.pl/

http://www.les.ar.krakow.pl/~kgl/katedra/


 


 

LINGUA FRANCA for European Soils

Intensywne warsztaty WRB 2012

 

Przemysław Charzyński, Toruń

 

 


Lifes logo_kropka.gifMultidyscyplinarny Projekt Lingua Franca for European Soils (LiFES) jest cyklem dwutygodniowych intensywnych warsztatów terenowych i seminariów z zakresu znaczenia i roli w badaniach naukowych oraz praktycznego zastosowania międzynarodowego systemu klasyfikacyjnego WRB. Jest on przeznaczony dla studentów kierunków związanych z naukami o Ziemi, ochroną środowiska i naukami agrotechnicznymi. Celami kursu jest nauka praktycznych i teoretycznych aspektów klasyfikacji gleb wg WRB i stworzenie multimedialnych materiałów dydaktycznych do nauki systemu.

Proces globalizacji oraz nasilająca się potrzeba standaryzacji badań naukowych i metod kształcenia na poziomie Unii Europejskiej wymaga wprowadzenia i stosowania międzynarodowych języków techniczno-naukowych. Jednym z podstawowych problemów utrudniających komunikację pomiędzy naukowcami z poszczególnych krajów Unii Europejskiej zajmującymi się badaniami gleb jest stosowanie narodowych nomenklatur i systemów klasyfikacyjnych. Rozwiązaniem tej kwestii jest międzynarodowa klasyfikacja WRB (World Reference Base for Soil Resources), przyjęta przez Komisję Europejską jako obowiązujący standard opisu gleb w obrębie UE.

Pomimo iż od pierwszego wydania klasyfikacji WRB minęło już ponad 10 lat, jest ona mało znana zarówno wśród nauczycieli akademickich jak i studentów kierunków przyrodniczych. Powodem takiej sytuacji jest marginalizowanie lub całkowity brak kursów dotyczących WRB w ramach programów studiów. Wprowadzenie tego typu zajęć w pełnym wymiarze godzin jest niezbędnym elementem umożliwiającym realizację Strategii Lizbońskiej i zwiększenie innowacyjności gospodarki UE opartej o szeroko prowadzone badania naukowe.          

Partnerzy projektu pochodzą z czterech krajów europejskich: Litwy (Aleksandras Stulginskis University z Kowna); Łotwy (Latvia University of Agriculture z Jełgawy); Polski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Przyrodniczy z Wrocławia) oraz z Węgier (Debrecen University). Koordynatorem projektu jest dr Marcin Świtoniak z UMK w Toruniu.

W trakcie kursu uczestnicy będą pracować w grupach międzynarodowych zdobywając kwalifikacje niezbędne do prawidłowego diagnozowania problemów dotyczących aplikacyjnych aspektów gleboznawstwa z zastosowaniem nomenklatury WRB.  Warsztaty podzielone są na dwa główne panele tematyczne dotyczące przekształceń gleb terenów zurbanizowanych i terenów znajdujących się pod silnym oddziaływaniem erozji o charakterze antropogenicznym. Problematyka paneli dyskusyjnych nawiązuje do "Strategii tematycznej w dziedzinie ochrony gleb" przyjętej przez Unię Europejską.

Wiedza i umiejętności nabyte przez studentów uczestniczących w kursie i dotyczące zastosowania klasyfikacji WRB w kontekście głównych zagrożeń gleb będą bardzo przydatne z punktu widzenia ich przyszłej pracy zawodowej w "Europie bez granic". Wyniki warsztatów terenowych zostaną wykorzystane do opracowania materiałów edukacyjnych oraz tworzenie dydaktycznej platformy on-line. Strona projektu:

https://sites.google.com/site/linguafrancaforeuropeansoils/ 

Ewaluacja czasopism naukowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Cezary Kabała

 


Każdy kraj wspierający rozwój badań naukowych ze środków publicznych posiada własny system oceny osiągnięć naukowych oraz indywidualnego dorobku ludzi nauki. Niekiedy odrębnej "wycenie" podlegają czasopisma naukowe, czego przykładem jest system punktowy wykorzystywany w Polsce na potrzeby parametryzacji jednostek naukowych. Międzynarodowe znaczenie uzyskały niektóre komercyjne systemy punktowej ewaluacji wydawnictw naukowych, wśród których bezdyskusyjnym liderem jest Journal Citation Index firmy Thomson Reuters (dawniej ISI) rozpowszechniany w corocznych Journal Citation Reports na platformie Web of Knowledge. Głównym kryterium oceny czasopisma jest jego uczestnictwo w światowej wymianie myśli naukowej mierzone liczbą cytowań w innych czasopismach podlegających ewaluacji. Wskaźnik Impact Factor nie zawsze jest obiektywny, gdyż promuje wydawnictwa anglojęzyczne, w dużym stopniu zależy od specyfiki poszczególnych dziedzin nauki oraz zasad publikowania i cytowania w różnych dyscyplinach. Wykazano ponadto, że nie jest odporny na manipulacje. Mimo krytyki, IF jest najpopularniejszym narzędziem oceny czasopism, dorobku instytucji oraz indywidualnej oceny badaczy, gdyż inne proponowane wskaźniki obarczone są jeszcze poważniejszymi niedociągnięciami.

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej przyjęcie międzynarodowych kryteriów ewaluacji stało się nieuniknione. Opiera się na nich weryfikacja wiarygodności projektów badawczych zgłaszanych do finansowania a także weryfikacja partnerów w tych projektach. Oprócz wielu pozytywnych, pociąga to za sobą również kontrowersyjne dla nas skutki, jak choćby konieczność zmiany języka publikacji na angielski.

Wiele osób zadaje pytanie, czy naukowcy w innych krajach dawnego "obozu socjalistycznego", w większości będących nowymi członkami Unii Europejskiej i uczestnikami europejskiej polityki naukowej, podobnie jak naukowcy polscy uczestniczą w "wyścigu szczurów"? Czy może międzynarodowa promocja lokalnych czasopism jest tylko polską specjalnością?

W tabeli zestawione zostały subiektywnie wybrane wskaźniki dla czasopism, oparte na danych JCR 2010: ogólna liczba czasopism posiadających IF w poszczególnych krajach Środkowej Europy w 2010 roku, średni IF czasopism ukazujących się w danym kraju oraz IF najwyżej ocenianego czasopisma.

Z porównania 15 krajów szeroko pojętej Europy Środkowej, z wyłączeniem Austrii ale z uwzględnieniem Rosji wynika, że Polska jest liderem, a przynajmniej plasuje się w ścisłej czołówce. Polscy naukowcy uzyskali dotąd Impact Factor dla 122 czasopism, niewiele mniej niż potężna Rosja. Jednak przeciętny IF polskich czasopism - około 0,63 - jest o jedną trzecią wyższy niż czasopism rosyjskich. Również najwyższy IF uzyskany przez polskie czasopismo jest wyraźnie lepszy niż IF najlepszego rosyjskiego czasopisma.

W zestawieniu liczby czasopism zaskakuje trzecie miejsce Rumunii, która wypromowała 44 czasopisma - trzykrotnie mniej niż Polska, ale znacząco więcej niż Węgry lub Czechy. Czeskie czasopisma zajmują czołową pozycję (ex aequo z litewskimi) pod względem średniego wskaźnika IF - około 0,87. W rankingu tym polskie czasopisma plasują się na piątym miejscu - po czeskich, litewskich, słowackich i serbskich. Litewscy naukowcy wydają periodyk o najwyższym IF w całym regionie - około 3,71, który tylko nieznacznie wyprzedza IF najlepszego polskiego czasopisma.

 

Kraj

Liczba czasopism

Średni

IF

Najwyższy IF

Rosja

147

0,48

2,35

Polska

122

0,63

3,49

Rumunia

44

0,53

2,08

Chorwacja

35

0,40

1,46

Czechy

32

0,87

2,79

Węgry

32

0,58

1,75

Litwa

20

0,87

3,71

Słowacja

19

0,72

3,25

Ukraina

17

0,38

0,86

Serbia

16

0,72

3,29

Słowenia

10

0,56

1,97

Bułgaria

10

0,27

0,51

Białoruś

3

0,22

0,36

Estonia

3

0,59

0,85

Łotwa

2

0,46

0,51

 

Z danych JCR wysnuć można wniosek, że tylko niewielka grupa krajów - Rosja, Polska i jej południowi sąsiedzi podjęli intensywne starania w kierunku wzmocnienia pozycji własnych czasopism naukowych. Naukowcy w pozostałych krajach korzystają raczej z możliwości publikowania w renomowanych periodykach międzynarodowych zdając sobie sprawę z nikłych szans na wypromowanie własnych. Kluczowe znaczenie ma tu zapewne wielkość kraju, liczebność populacji i siła środowisk naukowych. Jednak przyjęcie takiego wyjaśnienia obnaża niewytłumaczalnie słabą pozycję Ukrainy i Białorusi. Dla kontrastu - dobra pozycja małych krajów - Litwy, Chorwacji, Słowacji - wynika z całą pewnością z ich otwartości na świat i pragnienia dołączenia do europejskiej czołówki.

Czy dogonimy czołówkę? W Niemczech wydaje się 545 czasopism posiadających Impact Factor, a najlepsze z czasopism osiągają IF 15,4 (pięć periodyków ma IF ponad 10). Niemcy to jednak matecznik Springera i miejsce wydawania wielu czasopism wspólnych dla całego obszaru niemieckojęzycznego (w Austrii wydaje się tylko 32 czasopisma z IF!). Ale i w Niemczech prawie 20% czasopism nie posiada "IF pięcioletniego", gdyż dopiero niedawno znalazły się na liście JCR, co oznacza, że istnieją jeszcze realne możliwości skutecznego wypromowania kolejnych czasopism. Potwierdza to ogromne zainteresowanie, jakim cieszą się nowe periodyki na liście JCR - jak choćby International Agrophysics.    

Przegląd czasopism naukowych z dziedziny rolnictwa, ochrony środowiska i pokrewnych w Europie Środkowej

 


Niniejszy przegląd rozpoczyna cykl zestawień periodyków naukowych z zakresu nie tylko gleboznawstwa, ale rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i innych dziedzin pokrewnych, posiadających Impact Factor. Celem tego cyklu jest ukazanie rozległych możliwości publikowania w renomowanych czasopismach naukowych. W kolejnych numerach CZ prezentować będziemy czasopisma według kryterium tematycznego, ale, w nawiązaniu do poprzedzającego artykułu, zaczynamy według kryterium geograficznego - od Polski i Europy Środkowej.

Czasopisma z "naszej strefy" cechuje na ogół niski IF oraz "narodowe nachylenie", widoczne w tytułach periodyków lub w treści artykułów. Czasopisma te są dopiero na początku drogi, ale konsekwentnie "internacjonalizują się”.

Jak zwykle w takich sytuacjach stawiamy pytanie: czy warto publikować w czasopiśmie na przykład rumuńskim? I jak zwykle odpowiemy: warto, nawet w rumuńskim. Niezależnie od naszej prywatnej opinii musimy pamiętać, że dla uczonego chińskiego lub amerykańskiego czasopismo polskie i rumuńskie jest dokładnie tak samo egzotyczne. Zapewne dla niektórych czytelników nazwa czasopisma zaczynająca się od "Carpathian Journal of..." brzmi nawet lepiej niż "Polish Journal of...". Pamiętać też musimy, że wiele czasopism rolniczych z "najwyższej półki" poszło w kierunku wąskiej specjalizacji i dość trudno wyniki podstawowych badań dopasować do profili czasopism. Natomiast czasopisma środkowoeuropejskie stale przyjmują prace oparte na tradycyjnych eksperymentach uprawowych. Publikowanie w czasopismach mających IF a wydawanych w naszym regionie może okazać się łatwiejsze niż w obleganych periodykach zachodnich, a tak samo otwiera drogę do indeksowanych cytowań. Jest ponadto kolejnym znakomitym sposobem na zwiększenie cytowalności naszych polskich czasopism, do czego już przekonywaliśmy i przekonywać będziemy nieustannie.   

Polska

Archives of Environmental Protection to najstarsze polskie czasopismo naukowe z dziedziny ochrony i inżynierii środowiska wydawane od 1975 roku. Publikuje oryginalne artykuły i komunikaty z zakresu: ochrony powietrza atmosferycznego, wód i powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniem; technologii oczyszczania gazów odlotowych, ścieków oraz gleb; przemian i transportu zanieczyszczeń w środowisku; technik pomiarowych stosowanych w inżynierii i monitoringu środowiska; rekultywacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych; kształtowania środowiska życia człowieka i środowiska przyrodniczego;  innych zagadnień wiążących się bezpośrednio z inżynierią i ochroną środowiska. Począwszy od vol. 32 jest wydawnictwem rejestrowanym przez Thomson Scientific w bazach: SCI, Biological Abstracts i BIOSIS Previews. IF=0,188 (rok 2010)

http://www.ipis.zabrze.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=195&Itemid=65&lang=pl

 

Ecological Chemistry and Engineering S publishes articles (review, experimental and technological) in the field of ecological chemistry and engineering as well as the related fields. On this page one can find links to freely accessible selected papers and summaries of all papers published in the journals. IF=0,294

http://tchie.uni.opole.pl/SECE/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=55

 

Environment Protection Engineering. Scope: Water purification, wastewater treatment, water reuse, solid waste disposal, neutralization and utilization of industrial gases, emission abatement, systems of water and air pollution control, land recultivation, ecological problems, environmental economy, legislation and forecasting. IF=0,427

http://epe.pwr.wroc.pl/

 

International Agrophysics is a quarterly journal focused on applications of physics in environmental and agricultural sciences, printed since 1985. The main topics are: mass (water, air, nutrients) and energy (light, heat) transport in the soil-plant-atmosphere continuum, ways of their regulation in order to reach biomass of high quantity and quality. The journal is devoted to physical properties and processes affecting biomass production in precision agriculture as well as the new methods and devices for their measurements. IF=0,714

http://www.international-agrophysics.org/en/general_information.html?link=general

 

Journal of Elementology zamieszcza na swych łamach prace oryginalne, doświadczalne, kliniczne i przeglądowe z zakresu przemian biopierwiastków i dziedzin pokrewnych. IF=0,354

http://www.uwm.edu.pl/jelementol/

 

Polish Journal of Environmental Studies publishes original papers and critical reviews on the following subjects: basic and applied environmental pollution research, including environmental engineering; pollution control of atmospheric, water (marine and fresh), soil and biological materials; determination of harmful substances, including their metabolic breakdown patterns; analytical methods for metabolic breakdown patterns or other chemical degradation patterns in the environment and in biological samples; development of new analytical methods, instruments and techniques for controlling pollutants; circulation of pollutants in the environment and their effect on living organisms; environmentally oriented catalysis; hazards to human health and safety; waste utilization and management; land reclamation; conference reports, scientific and technical reports and book reviews. IF=0,543

http://www.pjoes.com/index.html

 

Polish Journal of Microbiology, founded in 1953 as Acta Microbiologica Polonica, is a broad-based microbiological journal covering: general microbiology, bacterial physiology, molecular biology and Genetics, virology, clinical bacteriology, environmental microbiology and biotechnology. PJM publishes mainly original research articles including short communications, but also minireviews, book reviews and press releases. IF=0,660

http://www.pjm.microbiology.pl/

 

Polish Polar Research, the quarterly edited by the Committee on Polar Research of the Polish Academy of Sciences, is an international journal publishing original research articles presenting the results of studies carried out in polar regions. IF=0,767

http://www.polar.pan.pl/

http://www.versita.com/ppr

 

Postępy Mikrobiologii są kwartalnikiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Pismo powstało w 1961 roku, początkowo wydawane pod patronatem Komitetu Mikrobiologii PAN, zaś od roku 1989 stało się organem PTM. Realizuje zasadnicze cele Towarzystwa tj. propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych, popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Postępy Mikrobiologii są lekturą przedmiotową dla studentów kilku kierunków biologicznych oraz często miejscem publikacji pierwszych prac młodych pracowników naukowych. Postępy Mikrobiologii zamieszczają artykuły przeglądowe ze wszystkich dziedzin mikrobiologii nie drukowane w innych czasopismach oraz w dziale nowości wydawniczych recenzje nowych książek z zakresu mikrobiologii i nauk pokrewnych. IF=0,145

http://www.pm.microbiology.pl/

 

Rocznik Ochrony Środowiska publikuje artykuły w szeroko rozumianej problematyce inżynierii i ochrony środowiska obejmujące nie tylko technologie oraz urządzenia stosowane w uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków, oczyszczaniu powietrza oraz przeróbce i wykorzystaniu odpadów ze szczególnym uwzględnieniem ich termicznej utylizacji, ale także szeroko rozumiane instalacje sanitarne, a dalej ekonomikę ochrony środowiska, prawo ochrony środowiska, edukację a także ochronę i organizację zdrowia w odniesieniu do ochrony środowiska człowieka. IF=0,231

http://wbiis.tu.koszalin.pl/towarzystwo/

 

 

Sylwan jest najstarszym w Polsce leśnym czasopismem naukowym, jednym z pierwszych na świecie. Został założony w 1820 roku w Warszawie. Przyczynił się w znakomity sposób do rozwoju polskiego leśnictwa, służąc postępowi, upowszechnieniu wiedzy leśnej oraz rozwojowi nauki. IF=0,155

http://sylwan.ibles.waw.pl/pls/apex/f?p=105:1:0

 

AUSTRIA

Austrian Journal of Forest Science publishes scientific papers related to forest- and wood science, environmental science, natural protections as well as forest ecosystem research. An important scope of the journal is to bridge the gap between scientists, forest managers and policy decision makers. We are also interested in discussion papers, results of specific field studies and the publishing of special issues dealing with specific subjects. We are pleased to accept papers in both German and English. IF=0,345

http://www.boku.ac.at/cbl/journal.htm

 

BUŁGARIA

Bulgarian Journal of Agricultural Science. From the beginning of 1995 the Agricultural Academy in Bulgaria is publishing Bulgarian Journal of Agricultural Science (BJAS) - the first agricultural scientific journal in Bulgaria for fundamental and applied researches, published entirely in English language, and one of the few such journals in Central Europe. Besides scientific articles provided in Bulgarian universities and research institutes, BJAS publishes also articles from Eastern Europe and other countries all over the world. The Editorial board of the journal includes prominent scholars from United Kingdom, Belgium, Slovenia, Italy, Poland, Hungary, Russia, Czech Republic and Bulgaria. IF=0,153

http://agrojournal.org/

 

Journal of Environmental Protection and Ecology is an international peer-reviewed journal for the fundamental, technological, social, political and other research, discussions, and new ideas for the environment protection and sustainable development of the region. The main topics of interest are: research and education for sustainable development; air pollution; water pollution; soil pollution; agricultural pollution; industrial pollution; risk assessment; ecology; marine ecology; solid waste management; environmental protection and sustainable development; clean technologies; environmental radioactivity; environmental legislation; environmental management; environmental education; Environnemental Information Systems, Computer Applications in Environmental Science and Studies, e-learning. IF=0,178

http://www.jepe-journal.info/

 

CZECHY

Bulletin of Geosciences is an international journal publishing original research papers, review articles, and short contributions concerning palaeoenvironmental geology, including palaeontology, stratigraphy, sedimentology, palaeogeography, palaeoecology, palaeoclimatology, geochemistry, mineralogy, geophysics, and related fields. All papers are subject to international peer review, and acceptance is based on quality alone. IF=1,202

http://www.geology.cz/bulletin/scope

 

Plant Soil and Environment. An international journal published under the auspices of the Czech Academy of Agricultural Sciences and financed by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic Published since 1955 (by 2002 under the title Rostlinná výroba). Thematic scope: experimental biology, agronomy, natural resources, and the environment; plant development, growth and productivity, breeding and seed production, growing of crops and their quality, soil care, conservation and productivity; agriculture and environment interactions from the perspective of sustainable development. Articles are published in English. IF=1,076

http://journals.uzpi.cz/web/pse.htm

 

LITWA

Žemdirbystė=Agriculture is a quarterly scientific journal which covers a wide range of topics in the field of agricultural sciences, agronomy. It publishes articles of original research findings in the English language in the field of agronomy (soil and crop management, crop production, plant protection, plant breeding and genetics, biotechnology, plant nutrition, agrochemistry, soil science, microbiology etc.) and related areas. Articles are peer-reviewed. Review, debating papers as well as those of a methodological nature will also be considered. IF=0,232

http://zemdirbyste-agriculture.lzi.lt/

 

ROSJA

Eurasian Soil Science (Pochvovedenie.)  The journal publishes original papers on global and regional theoretical and experimental studies on the problems of the genesis, geography, physics, chemistry, biology, fertility, management, conservation, and remediation of soils. Special sections are devoted to current news in the life of the International and Russian soil science societies and to the history of soil science. IF=0,194

http://www.maik.ru/cgi-perl/journal.pl?name=soilsci&page=main

 

RUMUNIA

Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. The publishing has started in 2006. The regularity of this magazine is biannual. The magazine will publish scientific works, in international purposes, in different areas of research, such as : geology, geography, environmental sciences, the environmental pollution and protection, environmental chemistry and physic, environmental biodegradation, climatic exchanges, fighting against natural disasters, protected areas, soil degradation, water quality, water supplies, sustainable development. By its thematic this magazine is different from others magazines. This magazine is the only one with this thematic, in the central eastern European area. Its role is to disseminate the scientific results of the researchers in this area. The redaction team is an international one, made up from different scientific personalities. IF=1,579

http://www.ubm.ro/sites/CJEES/

 

Environmental Engineering and Management Journal wishes to offer the possibility of permanent contact with prestigious universities, research centers, economic and industrial companies from around the world, which should facilitate the initiation of research and development projects, technology and know-how transfer in the field of environmental engineering and management in the perspective of Romania integration in the European Union. The Journal is therefore an enthusiastic newcomer that aims to establish the benchmark in the field. Journal seeks to cover a wide range of topics regarding environmental engineering and management in the broad sense and particularly emphasizes interdisciplinary studies, and we hope these will be attractive both to readers and to those submitting manuscripts. The original research articles will be complemented with information about the findings and advances regarding methods and techniques, equipment, apparatus for environmental studies and research, presented in advertising/commercial pages, that will increase and broaden the interest in the journal, for the Romanian suppliers and users, as well as for those from abroad. IF=1.435

http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/index.htm

 

Romanian agricultural research publishes original articles, short communications, presenting new scientific results – theoretical, experimental and technical – on field crops breeding and genetics, physiology, biochemistry, biotechnology, mineral nutrition, plant protection and farming systems, focusing on modern approaches and methods. IF=0,485

http://www.incda-fundulea.ro/rar.htm

 

SŁOWACJA

Acta Montanistica Slovaca is an international scientific journal published jointly by the Union of Metallurgy, Mining Industry and Geology of Slovak Republic, the Institute of Geotechnics of the Slovak Academy of Sciences, the Slovak Mining Society, and the Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnologies (FBERG) of the Technical University of Kosice. Acta Montanistica Slovacapublishes high quality articles on basic and applied research in such fields as geology and geological survey, mining, earth resources, underground engineering and geotechnics, mining mechanization, mining transport, deep hole drilling, surveying and engineering geodesy, ecotechnology and mineralurgy, process control, automation and applied informatics in raw materials extraction, utilization and processing, and in other similar fields. Acta Montanistica Slovaca is the only scientific journal of this kind in Central, Eastern and South Eastern Europe. Founded in 1996, Acta Montanistica Slovaca is published quarterly, four issues each year. Starting from 2004 it is freely available on-line, including all issues since 1996. Starting with January 2009, the official language of the journal is English. In special issues on local Central European topics articles in Czech and Slovak may appear. IF=0,134

http://actamont.tuke.sk/


 

 

 


Nowości wydawnicze - krajowe i zagraniczne


 

Nowości krajowe

 


Azot w opadzie atmosferycznym – obecny stan wiedzy. Sapek Andrzej. 2011. Woda Środowisko Obszary Wiejskie, Monografia nr 29, ss. 7-105. Wydawnictwo ITP, Falenty 2011. W obiegu azotu w środowisku ważną rolę odgrywa opad atmosferyczny. W skali globalnej ładunek nieorganicznego azotu w opadzie, odpowiada obecnie ok. 102 mln·t N·r-1, co stanowi aż 35% z 249 mln·t N·r-1 jego dostawy wnoszonej współcześnie na powierzchnię Ziemi różnymi drogami ze wszystkich źródeł. Ponadto około 30 mln·t N·r-1 opada w postaci związków azotu zawierających azot. Dotychczas główną, a często jedyną uwagę zwracano na jego ładunek w opadzie mokrym obejmującym substancje wnoszone z deszczem, śniegiem, gradem i krupą śnieżną. Substancje zawierające azot opadają również z opadem suchym, na który składa się opad pyłów, sorpcja gazów oraz rosa, mgła i osadzanie się kropel z chmur. Wprawdzie trzy ostatnie rodzaje opadu są także w postaci wody, która jednak nie jest uwzględniana w bilansie wody w meteorologii. Ładunek azotu wnoszony na powierzchnię z opadem suchym jest podobny do ładunku pochodzącego z opadu mokrego. Zamówienia:

http://www.itp.edu.pl/wydawnictwo/woda.php?id=monogr_29_2011

 

Kobalt w środowisku przyrodniczym i antropogeni-cznym. Andrzej Greinert. Monografia Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zielona Góra 2011.

Niniejsza monografia to jednocześnie koniec pewnego etapu badań i otwarcie kolejnych. Niestety to także kres jednej generacji badaczy, ale i początek następnej. Henryk Greinert (1934-2009); profesor, założyciel i pierwszy kierownik Zakładu Ochrony i Rekultywacji Gruntów Instytutu Inżynierii Środowiska UZ, prowadził badania zasobności w kobalt gleb naturalnej genezy już od lat 60. XX w. Prace te nie poszły w zapomnienie – ich kontynuacją jest monografia. Pod koniec roku 2008 profesor Henryk Greinert zainicjował pisanie niniejszej monografii. Niestety nie dane Mu było jej zrealizować. Monografia jest więc w pewnym sensie wypełnieniem Jego woli, zbiorem części pracy naukowej Profesora H. Greinerta, na nowo zinterpretowanej w oparciu o współczesną wiedzę literaturową i wyniki nowych badań prowadzonych przez zespół Zakładu Ochrony i Rekultywacji Gruntów Uniwersytetu Zielonogórskiego pod kierownictwem profesora Andrzeja Greinerta – autora niniejszej monografii. W monografii opisano problem występowania kobaltu w środowisku przyrodniczym oraz poddanym presji człowieka. Poddano także dyskusji funkcje kobaltu w przyrodzie. Problematyka kobaltu poruszana jest w literaturze w różnym kontekście – najczęściej w znaczeniu gospodarczym jako dodatku do stopów. W naukach przyrodniczych opisywana jest jego rola w uprawie roślin konsumpcyjnych i paszowych. Minęły 74 lata od czasu, gdy w 1935 roku udowodniono niezbędność kobaltu dla życia owiec, wypasanych na pastwiskach Australii i Nowej Zelandii. W międzyczasie wykazano, że kobalt jako mikroelement jest potrzebny każdemu organizmowi zwierzęcemu, a także człowiekowi. Stosunkowo rzadko pierwiastek ten jest analizowany w glebach pozostających poza rolnictwem, jak gleby urbanoziemne i industrioziemne. Tymczasem kobalt, traktowany najczęściej jako mikroelement, może występować w stężeniach uznawanych za szkodliwe dla organizmów, a w specyficznych warunkach może tworzyć izotopy promieniotwórcze. Po kilku spektakularnych awariach elektrowni atomowych w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku, z większą pokorą patrzymy na ten aspekt wpływu m.in. kobaltu na nasze życie. Pojawiają się nowe zagadnienia do naukowego rozstrzygnięcia – w czym objawia się szkodliwość kobaltu wobec organizmów? Jak oczyścić wody i gleby z nadmiaru kobaltu lub z jego niepożądanych izotopów? To pytania wspólne dla chemii, ochrony i inżynierii środowiska, szczególnie w odniesieniu do terenów zmienionych przez działalność człowieka. Tymczasem do dzisiaj nie uzgodniono wyceny zasobności gleb w kobalt, w ślad za czym nie uznaje się za konieczne umieszczanie analiz tego pierwiastka w programach badań, w tym wykonywanych w ramach monitoringu środowiska. Kobalt to bez wątpienia ważny pierwiastek i obiekt badań naukowych – konieczny dla życia z jednej strony i potencjalnie szkodliwy z drugiej, dawno odkryty ale w wielu aspektach nadal nieznany.

 

Gospodarka wodna zdrenowanych gruntów ornych w Sudetach środkowych. Pęczkowski Grzegorz. 2011. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. ISBN: 978-83-7717-075-5, 94 strony, oprawa miękka. Zamówienia: http://wydawnictwo.ar.wroc.pl/

 

Stan gleb użytkowanych rolniczo na obszarze Sudetów i Przedgórza Sudeckiego. Kaszubkiewicz Jarosław, Dębowski Maciej, Dębowski Marcin, Jezierski Paweł, Kawałko Dorota, Tasz Wanda. 2011. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. ISBN: 978-83-7717-061-8, 126 stron, oprawa miękka. Zamówienia: http://wydawnictwo.ar.wroc.pl/

 

Badania ekologiczno-gleboznawcze. Bednarek Renata, Dziadowiec Helena, Pokojska Urszula, Prusinkiewicz Zbigniew. Wyd. Nauk. PWN, 2011 (copyright 2005). 344 strony, oprawa miękka. Publikacja rozpatruje gleby pod względem różnorodnych funkcji w ekosystemach. W dużej mierze jest oparta na wynikach badań własnych autorów. W książce omówiono: gleby i procesy glebotwórcze w ujęciu ekologicznym; badania gleb w terenie, pobieranie próbek, przygotowanie do analiz, metody analizy gleb; najbardziej aktywne składniki gleb - materię organiczną, koloidy, roztwór glebowy, najważniejsze metody specjalistycznych badań gleboznawczych; interpretację ekologiczną, uogólnienie i syntezę wyników badań; charakterystykę i genezę oraz systematykę gleb Polski, klasyfikację gleb według World Reference Base for Soil Resources; mapy glebowe i ich aktualizację. Publikacja stanowi niezbędną pomoc dla studentów ekologii, biologii, geografii, ochrony środowiska, geodezji, kartografii uniwersytetów, architektury krajobrazu, wydziałów leśnych, rolniczych i ogrodniczych akademii rolniczych oraz słuchaczy studiów podyplomowych, doktorantów i pracowników naukowych tych kierunków. Zamówienia: http://ksiegarnia.pwn.pl

 

 

 


 


Nowości zagraniczne

 


Dynamics and bioavailability of heavy metals in the rootzone. Edited by M. Selim. 2011. CRC Press, Taylor and Francis Group, Boca Raton, Florida. 313 pages.  Hardback, ISBN: 978-1-43-982622-5. Concerns regarding heavy metal contamination in terrestrial ecosystems have prompted increasing efforts on limiting their bioavailability in the root zone. The complexity of the hydrologic system gives rise to the need for understanding the fate and transport of trace elements in the soil-water-plant environment. Dynamics and Bioavailability of Heavy Metals in the Rootzone provides a multidisciplinary approach with emphasis on geohydrology, plant and soil science, and environmental chemistry. The primary focus of this book is on different approaches that describe the dynamics of heavy metals in the soil system. These approaches are key to providing direct information on the concentration of heavy metals and hence on their transport, toxicity, and bioavailability. The book includes chapters covering equilibrium and kinetic models of heavy metal interactions as well as non-equilibrium transport models. It also discusses chemical processes controlling soil solution concentrations and modeling of heavy metals adsorption. Addressing the biological component of heavy metal dynamics, this work examines rhizosphere microorganisms and phytoremediation. Colloid-associated transport, which can result in groundwater contamination, is discussed in relation to reclaimed mine sites. The authors also present an overview of recent advancements in the biogeochemistry of trace elements and their environmental implications. Additional chapters include examination of various natural environments including runoff waters at the watershed scale, heavy metal transformation in wetlands, dynamics of trace metals in frequently flooded soils, and effects on crops in biosolid-amended soils. Reliable assessment of potential risks resulting from the transport of trace elements in the soil environment requires the examination of complex chemical and biological interactions due to the heterogeneous nature of soils. This text describes the current state of the art in this field and explores innovative experimental and theoretical/modeling approaches that will enhance this knowledge. The book provides a coherent presentation of recent advances in techniques, modeling, and dynamics and bioavailability of heavy metals in the root zone.

http://www.taylorandfrancis.com/books/details/9781439826225/

 

World Soil Resources and Food Security. Edited by Rattan Lal, B.A. Stewart. 2011.CRC Press – 574 pages. Series: Advances in Soil Science. ISBN-13: 978-1439844502. World Soil Resources and Food Security takes an in-depth look at the availability and status of soil resources in the context of the growing demands of  an increasing world population and rising expectations of living standards. This timely reference presents current information on the soil resources available for food production. Presenting innovative strategies for soil and water management, it discusses how to maintain or improve the world’s soil resources in order to increase food production. With the majority of the world’s 1.02 billion food-insecure people concentrated in South Asia and sub-Saharan Africa, several chapters focus on soil resources in these regions. Contributions from renowned scientists deal with topics including: global food situations, world soil resources, soil resources of humid Asia and their acidification, soil resources of South Asia, properties and management of vertisols, use of radioisotopic techniques in soil management, the potential of rain-fed agriculture in the semiarid tropics, the status of land degradation, and nutrient balance in sub-Saharan Africa. This volume is a useful resource for those interested in the state of the soils of the world in relation to food security and environmental quality.

 

Handbook of Soil Sciences Resource Management and Environmental Impacts, Second Edition Edited by Pan Ming Huang, Yuncong Li, Malcolm E. Sumner. CRC Press, 2011. 830 pages. ISBN-13: 978-1439803073. Handbook of Soil Sciences: Resource Management and Environmental Impacts, Second Edition is the second of two volumes that form a comprehensive reference on the discipline of soil science. Completely revised and updated to reflect the current state of knowledge, this volume covers interfacial interactions between the physical, chemical, and biological regimes within the soil; the factors that control the availability of plant nutrients and microelements; interdisciplinary aspects of soil science, including salinity, sodicity, and soil erosion; and soil databases for assessing worldwide soil resources. Critical elements addressed in each section include: descriptions of concepts and theories, definitions, approaches, methodologies, procedures, data in tabular and figure format, and extensive references.

 

Sedimentary Rocks in the Field: A Practical Guide, 4th Edition. Maurice E. Tucker (Durham University, UK). 2011. Wiley. ISBN: 978-0-470-68916-5. Paperback, 288 pages. This edition is produced in full colour throughout with improved photos, figures and diagrams in a modern layout. Complete revision and update of best selling textbook which is part of the highly successful Field Guide series. Handy pocket size with laminated cover. Includes supplementary website with downloadable logging sheets for fieldwork activities. Expanded sections on trace fossils and volcaniclastics along with updated reference list.

 

Field Description of Igneous Rocks, 2nd Edition. Dougal Jerram (University of Durham), Nick Petford (University of Northampton). Wiley. 2011. ISBN: 978-0-470-02236-8. Paperback, 256 pages. Retains its handy pocket size for use in the field. Includes new sections on granitic rocks, basaltic rocks, magma mixing and mingling, and engineering properties and mineralization. New series style and layout

 

 


 

 

Nowe polskie publikacje

w czasopismach międzynarodowych posiadających IF

 

Celem informowania o najnowszych pracach polskich uczonych publikowanych w periodykach posiadających Impact Factor i wydawanych poza Polską jest promocja odwagi i aktywności autorów, upowszechnienie znajomości tych publikacji i zwiększenie ich cytowalności, oraz dążenie do zachęcenia innych do publikowania dobrych materiałów w najlepszych wydawnictwach w naszej dziedzinie.

 

 


Gucia M., Jarzyńska G., Rafał E., Roszak M., Kojta A., Osiej I., Falandysz J. 2012. Multivariate analysis of mineral constituents of edible parasol mushroom (Macrolepiota procera) and soils beneath fruiting bodies collected from Northern Poland. Environmental Science and Pollution Research 19, 416-431.

 

Maliszewska-Kordybach B., Klimkowska-Pawlas A., Smreczak B., Gałązka R. 2012. Effect of flooding on contamination of agricultural soils with metals and PAHs: The Middle Vistula gap case study. Water Air Soil Pollution 223, 2, 687-697.

 

Oleszczuk P., Xing B. 2011. Influence of anionic, cationic and nonionic surfactants on adsoprtion and desorption of oxytetracycline by ultrasonically treated and non-treated multiwalled carbon nanotubes. Chemosphere 85, 8: 1312-1317.

 

Oleszczuk P., Hollert H. 2011. Comparison of sewage sludge toxicity to plants and invertebrates in three different soils. Chemosphere 83, 4: 502-509.


 

Relacje z konferencji i sympozjów


 


IV Konferencja Naukowa

„Wpływ przekształceń geomechanicznych i hydrologicznych na środowisko przyrodnicze - pokrywę glebową, cieki i zbiorniki powierzchniowe oraz wody podziemne”

Ślesin, 15-18.06.2011

połączona z Jubileuszem 45-lecia pracy naukowej

prof. dra hab. Stanisława Drzymały

 

Konferencja zorganizowana została przez Katedrę Gleboznawstwa i Ochrony Gleb oraz Katedrę Gleboznawstwa i Rekultywacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, we współpracy z PTG, KGiChR PAN oraz KWB „Konin” i KWB „Adamów”. W sympozjum wzięło udział ponad 70 osób ze wszystkich ośrodków naukowych Polski. Długofalowym zadaniem konferencji organizowanych tradycyjnie w Ślesinie - w odpowiedzi na ogromne zainteresowanie społeczne - jest wszechstronna analiza wpływu górnictwa odkrywkowego na otaczające środowisko - z uwzględnieniem potencjalnych przekształceń hydrologicznych, klimatycznych i przyrodniczych. Również i ubiegłoroczna konferencja została zdominowana przez dyskusje nad istotnością i kierunkiem zmian w hydrologii akwenów wodnych wschodniej Wielkopolski, gleb w otoczeniu odkrywek kopalni węgla brunatnego a także zmian szaty roślinnej. Tradycyjnie istotną część konferencji stanowiły też referaty i dyskusje terenowe poświęcone rekultywacji i zagospodarowaniu terenów związanych z górnictwem węgla brunatnego i energetyką. W trakcie konferencji zaprezentowano 7 referatów plenarnych oraz ponad 40 posterów. Organizatorzy konferencji zadbali o wydanie drukiem prezentowanych prac w formie recenzowanych artykułów naukowych (w zeszycie 2/2011 Roczników Gleboznawczych). W części terenowej wizytowano m.in. odkrywki Tomisławice i Koźmin, gdzie omawiano problemy związane z budową i funkcjonowaniem kopalni odkrywkowych, w tym zagrożenia dla sąsiednich obszarów Natura 2000. Z kolei na zwałowisku wewnętrznym odkrywki Adamów oraz na zwałowisku popiołów Elektrowni Adamów dyskutowano skuteczność różnych zabiegów rekultywacyjnych oraz transformacji rekultywowanych odpadów i gruntów.

Bardzo miłym akcentem konferencji były obchody Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej prof. Stanisława Drzymały. Okolicznościowy referat o zainteresowaniach i dokonaniach badawczych Jubilata wygłosił prof. Andrzej Mocek, a ze specjalnymi adresami wystąpili m.in. Prezes PTG prof. Piotr Skłodowski, przedstawiciele władz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz przedstawiciele środowisk gleboznawczych z całego kraju.

 

Bogdalow5a.jpg

 

Lubstow7a.jpg

 

Tomislawice10a.jpg

 

 

 


Zapowiedzi konferencyjne


 

SUITMA 7 po raz pierwszy Polsce!

Przemysław Charzyński, Toruń

 


SUITMA_7_logo.gif     Uniwersytet Mikołaja Kopernika serdecznie zaprasza do udziału w cyklicznej konferencji grupy roboczej IUSS Soils in Urban, Industrial, Traffic, Mining and Military Areas (SUITMA), która odbędzie się w Toruniu w dniach 16-20 września 2013 roku. Po udanych konferencjach w Essen, Nancy, Kairze, Nankinie, Nowym Jorku i Marrakeszu nadszedł czas na Polskę. Toruń w staraniach o organizację SUITMA 7 pokonał Brukselę i Moskwę.

     Wskaźnik urbanizacji wzrósł z 25% w 1950 do ponad 50% współcześnie, i prawdopodobnie w 2030 roku nawet do 60% światowej populacji będzie zamieszkiwać w miastach. Oznacza to, że obszar gleb objętych urbanizacją ciągle rośnie. Podobnie ciągły wzrost mobilności ludzi i masy przewożonych towarów, skutkuje budową nowych dróg, torowisk, lotnisk, co niesie za sobą zwiększenie obszaru gleb zmienionych przez transport i komunikację.

Mimo tych zmian, gleby pozostają jednym z głównych komponentów nowych, zurbanizowanych ekosystemów. Gleby te są bardzo zróżnicowane i w różny sposób zdolne do wypełniania funkcji środowiskowych, jednak wiedza na ich temat jest ciągle niewystarczająca. Zmniejsza to rolę gleboznawstwa w planowaniu i zarządzaniu obszarami zurbanizowanymi.

     Więcej informacji można uzyskać na stronie konferencji: www.suitma7.umk.pl Zachęcamy także do dołączenia do grupy SUITMA 7 na Facebooku, aby niezwłocznie otrzymywać wszelkie informacje związane z organizacją SUITMy 7. 

Kalendarium konferencyjne (2012-2013)


 

Konferencje i sympozja w Polsce

 


NOWA! Ogólnopolskie seminarium naukowe "Rola i miejsce nauk o glebie w naukach przyrodniczych"

Połączone z jubileuszem 70-lecia

Profesorów Stanisławy E. Licznar i Michała Licznara.

Wrocław, 15-17.04.2012

(Organizatorzy: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, PTSH, PTG, KGiChR PAN)

http://www.org.up.wroc.pl/igosr/seminarium_2012.html

 

3rd International and Multidisciplinar Conference "SANDSTONE LANDSCAPES".

Kudowa Zdrój, 25-28.04.2012

(Organizatorzy: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Park Narodowy Gór Stołowych i in.)

http:// www.geom.uni.wroc.pl/

 

XXXIV SYMPOZJUM POLARNE

Sosnowiec, 14-16.06.2012

(Organizator: Uniwersytet Śląski - Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geomorfologii)

 

III Konf. Nauk. "MOKRADŁA i ekosystemy słodkowodne - funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona ” Serwy, 21-23.06.2012

(Organizatorzy: Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku i in.)

http://www.wb.pb.edu.pl

 

 

XII Sympozjum „MIKROELEMENTY W ROLNICTWIE” Wrocław - Głuchołazy, 11-14.09.2012

(Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i in.)

http://www.mikroelementy.eu

 Konferencje zagraniczne

 

2012

 


8th Agro Environ 2012: Environmental Sustainability of Agricultural Management Systems in an Ever Changing World. Wageningen, Holandia, 1-4.05.2012.

htt://agroenviron.com

Land degradation and challenges in sustainable soil management. Izmir, Turcja, 15-17.05.2012.

htt://soilcongress.ege.edu.tr

Mountain Resource Management in a Changing Environment. Katmandu, Nepal, 29-31.05.2011 http://www.ku.edu.np/aec

 

Soil Classification 2012: Towards a Universal Soil Classification System. Lincoln, USA, 11-14.06.2012

http://clic.cses.vt.edu/IUSS1.4/

 

3rd Intern. Conf. on Soil Bio- and Eco-engineering. The Use of Vegetation to Improve Slope Stability. Vancouver, Kanada, 23-27.06.2012. http://inbe.cirad.fr

 

17th International Nitrogen Workshop. Wexford, Irlandia, 27-29.06.2012. http://www.nitrogenworkshop.com

 

4th Conference of the European Confederation of Soil Science Societies EUROSOIL 2012. Bari, Włochy, 2-6.07.2011. Kilkadziesiąt sesji tematycznych.

http://www.eurosoil2012.eu/

 

4th International Congress on Arsenic in the Environment: Understanding the Geological-Medical Interface of Arsenic. Cairns, Australia, 22-27.07.2012.

http://www.as2012.com.au/home

 

6th Congress of the Dokuchaev Soil Science Society. Petrozavodsk, Rosja, 13-17.08.2012

 

International Conference “Humus forms and biologically active compounds as indicators of pedodiversity”. Tartu, Estonia, 27-28.08.2012. http://pk.emu.ee/en/structure/soilscience/conference/

 

16th Meeting of the International Humic Substances Society (IHSS). Hangzhou, Chiny, 9-14.09.2012. http://zjklsp.zju.edu.cn/IHSS2012/index.html

 

19th ISTRO Conference (International Soil Tillage Research Organization). Montevideo, Urugwaj, 16-20.09.2012.

http://www.congresos-rohr.com/istro2012

 

6th International Scientific-Practical Conference “Heavy metals and radionuclides in the environment”. Semipałatyńsk, Kazachstan, 4-8.10.2012.

 

2013

 

12th ICOBTE - International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements. Athens, Georgia, USA, 16-20.06.2013.

http://www.isteb.com/

 

7th International Conference of the Urban Soils Working Group (SUITMA) of IUSS. Toruń, Polska, 24-26.09.2013.

http://www.suitma7.umk.pl/

 

 

CZARNA ZIEMIA

Pismo Informacyjne

Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

ul. Wiśniowa 61

02-520 Warszawa

http://www.ptg.sggw.pl

 

Redakcja:

Cezary Kabała, cezary.kabala@up.wroc.pl

Marek Drewnik, m.drewnik@geo.uj.edu.pl

 

Bezpośrednich uczestników zdarzeń

zachęcamy do bieżącego nadsyłania informacji

o konferencjach, awansach, publikacjach itd.