CZARNA ZIEMIAPaździernik 2012
Rocznik 2, Numer  4     
 


 


 

 

 

  Pismo Informacyjne Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

 


Rok Jubileuszowy

Cezary Kabała, Wrocław

 

Każdego roku świętujemy ważne jubileusze uczelni, wydziałów lub nasze własne, zawodowe i prywatne. W roku 2012 wypadają jednak dwa jubileusze szczególnie ważne dla polskiego gleboznawstwa. Mija właśnie 150 lat od założenia uczelni rolniczej w Puławach, która stała się kolebką współczesnego gleboznawstwa światowego. W wolnej Polsce uczelnia przekształcona została w instytut badawczy, którego zakłady gleboznawcze i profesorowie od początku wyznaczali kierunki rozwoju gleboznawstwa polskiego. W ostatnim dniu sierpnia 2012 roku świętowaliśmy też w bardzo podniosłej atmosferze brylantowy jubileusz Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. PTG powstało jako jednak z pierwszych narodowych, samodzielnych asocjacji gleboznawczych w Europie – i prawdopodobnie na świecie. W gościnnych murach SGGW w Warszawie pojawili się nie tylko Nestorzy gleboznawstwa, ale wszystkie pokolenia badaczy gleb w Polsce. Jubileusz ten stał się nie tylko okazją dla wspomnienia wspaniałej przeszłości i wielu wielkich nazwisk, ale również dla dyskusji o przyszłości nauk o glebie i towarzystwa gleboznawczego w nowych uwarunkowaniach ekonomicznych i politycznych.


 

75lat_zbiorowe_m.jpg

 

Uroczysta sesja poświęcona Jubileuszowi 75-lecia PTG

 

 


Kulminacją obchodów Jubileuszu 75-lecia Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego była uroczysta sesja zorganizowana w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniu 31 sierpnia 2012. Zaproszenie do udziału w sesji wystosowane zostało do wszystkich członków Towarzystwa, a także do władz państwowych, władz uczelni i wydziałów, a także agencji i instytucji, z którymi PTG od lat współpracuje oraz które finansowo wspierają działalność PTG. Wśród gości obecnych na sesji znaleźli się zatem przedstawiciele Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Ministra Środowiska, Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, Instytutu Ochrony Środowiska, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Lasów Państwowych a także Kopalni Węgla Brunatnego oraz Elektrowni Konin. Lecz przede wszystkim licznie zjawili się członkowie Towarzystwa reprezentujący wszystkie pokolenia badaczy gleb Polski. Wszyscy uczestnicy sesji otrzymali pięknie wydaną Kronikę 75-lecia Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego przygotowaną z okazji Jubileuszu pod kierunkiem prof. Piotra Skłodowskiego.

 

8052m__75 lat PTG.jpg

 

8034m__75 lat PTG.jpg

 

8126m__75 lat PTG.jpg

 

Po oficjalnym otwarciu Sesji i powitaniu uczestników przez Prezesa Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, prof. Zbigniewa Zagórskiego, głos zabrali przedstawiciele gospodarza – Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Wydziału Rolnictwa i Biologii.

 

8042m__75 lat PTG.jpg

 

Jeden z nestorów polskiego gleboznawstwa, prof. Zygmunt Brogowski wygłosił okolicznościowy referat p.t. „Nauka o glebie na przełomie tysiącleci”, w którym szczególnie dużo miejsca poświęcił rozwojowi badań gleboznawczych w okresie powojennym oraz nadal nierozwikłanym problemom naukowym na styku gleboznawstwa i rolnictwa oraz leśnictwa.

 

8080m__75 lat PTG.jpg

W dyskusji po referacie prof. Z. Brogowskiego głos zabrali prof. Alojzy Kowalkowski, prof. Jan Siuta, prof. Stanisław Białousz i prof. Piotr Skłodowski dołączając garść własnych wspomnień oraz uwag o przyszłości gleboznawstwa i PTG.

 

8093m__75 lat PTG.jpg

 

8114m__75 lat PTG.jpg

 

8120m__75 lat PTG.jpg

 

8139m__75 lat PTG.jpg

Oficjalne listy gratulacyjne odczytali również przedstawiciele instytucji naukowych, m. in. prof. Ryszard Dębicki i prof. Józef Chojnicki oraz przedstawiciele ministerstw, agencji rządowych i instytucji współpracujących z PTG.

 

8101m__75 lat PTG.jpg

 

 

 

Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie Jubileuszowego Medalu na 75-lecie PTG przyznanego przez Zarząd Główny PTG osobom oraz instytucjom szczególnie zasłużonym dla rozwoju gleboznawstwa i PTG. Medale i okolicznościowe dyplomy wręczali Prezes PTG prof. Zbigniew Zagórski i Honorowy Prezes PTG prof. Piotr Skłodowski. Tą część uroczystości prowadzili prof. Wojciech Owczarzak i prof. Cezary Kabała.

 

 

8149m__75 lat PTG.jpg

 

8156m__75 lat PTG.jpg

 

8158m__75 lat PTG.jpg

 

8159m__75 lat PTG.jpg

 

8163m__75 lat PTG.jpg

 

8168m__75 lat PTG.jpg

 

8169m__75 lat PTG.jpg

 

8173m__75 lat PTG.jpg

 

8179m__75 lat PTG.jpg

 

8185m__75 lat PTG.jpg

 

8205m__75 lat PTG.jpg

 

8206m__75 lat PTG.jpg

 

8194m__75 lat PTG.jpg

 

8201m__75 lat PTG.jpg

 

8214m__75 lat PTG.jpg

 

8223m__75 lat PTG.jpg

 

 

W imieniu osób uhonorowanych Medalem Jubileuszowym głos zabrał prof. Stanisław Kalembasa.

 

8228m__75 lat PTG.jpg

 

 

 

Po uroczystym toaście był czas na gratulacje, wspomnienia i rozmowy a także na zwiedzenie okolicznościowej wystawy pt. „Polskie Towarzystwo Gleboznawcze w Polsce - impresje z 75 lat działalności”.

 

8312m__75 lat PTG.jpg

 

8296m__75 lat PTG.jpg

 

8040m__75 lat PTG.jpg

 

8242m__75 lat PTG.jpg

 

8315m__75 lat PTG.jpg

 

8303m__75 lat PTG.jpg

 

Uroczystości zakończył występ ludowego zespołu artystycznego PROMNI działającego przy SGGW oraz pamiątkowe zdjęcie uczestników Sesji Jubileuszowej.

 

8256m__75 lat PTG.jpg

 

Z powodu ograniczeń technicznych zamieszczono w niniejszej relacji tylko niewielką część zdjęć z Sesji Jubileuszowej, w tym szczególnie z wręczenia medali okolicznościowych.

Wszystkie zdjęcia można oglądać na stronie internetowej:

 

https://picasaweb.google.com/113589580989921377753/Jubileusz75LatPTG2012?authuser=0&feat=directlink

 

Stała fotorelacja z Sesji zostanie również wkrótce umieszczona na stronie internetowej PTG.

 


 

 

150 lat nauk rolniczych w Puławach

 


20 czerwca 2012 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym odbyły się uroczystości związane ze 150-leciem nauk rolniczych w Puławach. Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dr Marek Sawicki oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. dr hab. Barbara Kudrycka. Uroczystości rozpoczęła Sesja Jubileuszowa, w której wzięło udział około 300 osób. Wśród przybyłych gości byli: Tadeusz Nalewajk ̶ podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Włodzimierz Karpiński ̶ poseł na sejm RP, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Jerzy Chróścikowski ̶ senator RP, przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jolanta Szołno-Koguc ̶ wojewoda lubelski, Sławomir Sosnowski ̶ wicemarszałek województwa lubelskiego. W Sesji uczestniczyli dyrektorzy i pracownicy instytutów badawczych podległych MRiRW, rektorzy wyższych uczelni, członkowie PAN, przedstawiciele jednostek pracujących na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich oraz czynni i emerytowani pracownicy IUNG-PIB.

 

150_3.jpg

 

Gości przywitał dyrektor IUNG-PIB prof. dr hab. Wiesław Oleszek. W referacie okolicznościowym prof. dr hab. Wiesław Oleszek oraz prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, z-ca dyrektora ds. naukowych, przybliżyli rys historyczny Instytutu. Minister Tadeusz Nalewajk wysoko ocenił działalność instytutów badawczych i ich wkład w rozwój oraz unowocześnienie polskiego rolnictwa. Przekazał dyrektorowi IUNG-PIB – inicjatorowi uroczystości jubileuszowych adres okolicznościowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr. Marka Sawickiego. Odczytano również list Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbary Kudryckiej. Swoje prezentacje pod wspólnym tytułem „Instytuty resortowe spadkobiercami Puławskiego Ośrodka Nauk Rolniczych” przedstawili dyrektorzy jednostek wywodzących się z Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego. Uczestniczący w Sesji goście złożyli organizatorom sesji historycznej gratulacje i wyrazy uznania za podjęcie inicjatywy upamiętniającej tradycje puławskiego ośrodka nauk rolniczych.

 

150_2.jpg

 

Po Sesji, na dziedzińcu IUNG-PIB rozpoczęło się spotkanie koleżeńskie byłych i obecnych pracowników Instytutu, ich rodzin oraz zaproszonych gości, pod nazwą „Wieczór pod gwiazdami”.

Natomiast 21 czerwca odbyły się warsztaty naukowe pt. „Patogeny roślinne problemem rolnictwa i przetwórstwa”, składająca się z dwóch sesji: „Główne patogeny roślin i metody ich identyfikacji” oraz „Grzyby patogeniczne źródłem mykotoksyn”. Wśród wykładowców znaleźli się pracownicy IUNG-PIB, Centralnego Ośrodka Badania Roślin Uprawnych, Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Instytutu Ogrodnictwa, IHAR-PIB, Instytutu Genetyki Roślin PAN, UP w Lublinie, UTP w Bydgoszczy oraz IOR-PIB.

150_12.jpg

 

22 czerwca był kolejnym dniem warsztatów naukowych, zatytułowanych „Rozpraszanie zanieczyszczeń z rolnictwa do środowiska” i podzielonych na dwie sesje: „Emisja substancji biogennych ze źródeł rolniczych” oraz „Pestycydy i inne zanieczyszczenia w środowisku rolniczym”. Swoje wystąpienia mieli pracownicy IUNG-PIB, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz ITP w Falentach. Warsztaty połączone były z sesjami posterowymi. Ogółem wzięło w nich udział około 500 osób. Byli to pracownicy IUNG-PIB, IHAR-PIB, PAN, przedstawiciele Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych, wyższych uczelni rolniczych i przyrodniczych, centrów doradztwa rolniczego i rolniczych zakładów doświadczalnych.

 Rewolucja w cytowaniach polskich publikacji gleboznawczych

 


            Od ostatniego zjazdu PTG wielokrotnie powtarzane były postulaty zgromadzenia w jednym miejscu informacji o polskich publikacjach gleboznawczych posiadających IF w celu ułatwienia ich cytowania. Przesłanki są oczywiste i wielokrotnie już powtarzane: nikt nie będzie nas cytował, jeśli my sami jako członkowie polskiej wspólnoty gleboznawczej nie zaczniemy intensywniej tego robić. Na ostatnim spotkaniu katedr jednoimiennych w Ślesinie stało się też jasne, że bez przyzwoitego indeksu Hirscha nie mamy szans na granty i jeśli tego szybko nie zmienimy, nasza pozycja już tylko będzie się pogarszać. Intensywne cytowania są potrzebne dla zwiększenia indywidualnego dorobku każdego z nas, naszych uczelni i instytutów, a także dla podniesienia prestiżu naszych czasopism. Wychodząc naprzeciw postulatom, zaczęliśmy tworzyć bazę polskich publikacji w dziedzinie nauk o glebie, obejmującą także chemię rolną i mikrobiologię rolniczą. Baza obejmuje tylko publikacje, które ukazały się w czasopismach z listy JCR oraz w periodykach aspirujących do tej listy - szczególnie w Rocznikach Gleboznawczych i Polish Journal of Soil Science. Baza uruchomiona została na stronie internetowej:

http://szopka.up.wroc.pl/
Dostęp jest też możliwy ze strony internetowej PTG.

Przeszukiwanie bazy jest bardzo proste, podobnie jak kopiowanie odnalezionych cytowań.

            Baza obejmuje już około 500 publikacji, ale nadal jest to jej wstępna i jeszcze mocno niekompletna wersja. Zapraszamy do przeglądania i zgłaszania wszelkich brakujących publikacji. Prowadzenie bazy jest bardzo pracochłonne, dlatego uprzejmie prosimy o odpowiednie formatowanie cytowań. Zalecamy styl czasopisma Geoderma, ale akceptowane będą wszystkie style podobne.

Dla podniesienia sukcesu wyszukiwania, zgłaszana nota może być poszerzona o słowa kluczowe podane w nawiasie kwadratowym. Nie mogą to być jednak te same słowa co w tytule publikacji!

Domyślnym językiem wyszukiwania w bazie jest język angielski, zatem tytuł publikacji oraz słowa kluczowe muszą być w tym języku, nawet jeśli artykuł jest po polsku. Tytuł polski powinien być dodany jako drugi w kolejności.

Do nazwy czasopisma lub do tytułu można „podpiąć” link do pełnego tekstu artykułu lub jego abstraktu. Prosimy nie tworzyć linków do baz danych z ograniczeniami dostępu (np. JCR), ale raczej do stron artykułów w czasopismach lub własnych stron z kopiami w formacie PDF.

 

Chwalebnego zadania zarządzania bazą publikacji podjęła się dr Katarzyna Szopka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (adres podany jest na stronie internetowej bazy).

 Roczniki Gleboznawcze w sieci

 


            Z początkiem roku zaszły głębokie zmiany w „Rocznikach Gleboznawczych”. Zarząd Główny PTG podpisał umowę z wydawnictwem Versita na udostępnianie bieżących numerów „RG” w internecie w formie elektronicznej w formule „open access”, to jest bezpłatnej dla wszystkich użytkowników internetu. Decyzja ta wymusiła też inne zmiany: w nazwie czasopisma (obecnie eksponowana będzie angielska nazwa - Soil Science Annual), w składzie Rady Redakcyjnej i zespołu edytorskiego oraz w układzie graficznym publikacji. Od roku 2013 zwiększany też będzie udział publikacji w języku angielskim. Przypomnijmy, że bieżącym celem wszystkich tych działań jest podniesienie dostępności oraz cytowalności Roczników Gleboznawczych, a celem strategicznym - uzyskanie międzynarodowego wskaźnika IF, przekładającego się na punktową ewaluację MNiSW.

Dostępny jest już numer 2/2012 a wkrótce ukaże się numer 3/2012:

http://versita.metapress.com/content/122549

Co najważniejsze - teksty publikowane obecnie w Soil Science Annual - Rocznikach Gleboznawczych są łatwo dostępne w internecie, przede wszystkim dzięki Google Scholar - która jest dziś podstawowym narzędziem wyszukiwania prac naukowych. Wystarczy w oknie przeglądarki (http://scholar.google.pl) wpisać jakieś słowa z bieżących numerów „RG”, na przykład „Kaniuczak 2012” - a natychmiast ukażą się trzy artykuły tej autorki opublikowane w interesującym nas numerze „RG” - oczywiście z możliwością bezpośredniego połączenia z czasopismem i przejrzenia oraz ściągnięcia streszczeń lub pełnych tekstów publikacji.

 Zmian w Rocznikach Gleboznawczych ciąg dalszy...

 


            Zarząd Główny PTG na posiedzeniu w dniu 18 października 2012 podjął decyzję o zmianie zasad odpłatności za publikacje w Soil Science Annual - Rocznikach Gleboznawczych. Ustalono, że stała, zryczałtowana opłata wynosić będzie 360 zł za artykuł liczący do 6 stron włącznie. Uchwała dotyczy 6 stron wydrukowanych (według układu obecnie obowiązującego w SSA - RG) a nie stron maszynopisu. Jednocześnie za każdą dodatkową wydrukowaną stronę naliczana będzie opłata 60 zł. Za materiały niestandardowe, np. kolorowe ilustracje oraz mapy w formacie przekraczającym wielkość strony, opłata będzie ustalana indywidualnie przez redakcję czasopisma.

Uchwała oznacza istotną obniżkę opłat za publikacje w SSA - RG, mimo ponoszenia przez redakcję nowych kosztów związanych z zamieszczaniem artykułów w internecie. Podjęcie uchwały było możliwe dzięki uzyskaniu dotacji MNiSW na wydawanie czasopisma naukowego, natomiast jej celem - zachęcenie do publikowania wartościowych tekstów naukowych w SSA - RG mimo (zapewne przejściowo) niskiej punktacji MNiSW.

 Kronika personalna

 


Strefa VIP

 

Prof. Rainer Horn

Prof. Reiner Horn

z Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University zu Kiel (Kilonii) został wybrany na funkcję Prezydenta International Union of Soil Science (IUSS). Wybór został dokonany według nowych zasad: na kadencję 2013-2014 (jako President-Elect) a następnie 2014-2016 (jako President of IUSS).

 

 

Prof. dr hab. Ryszard Dębicki

z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie został ponownie wybrany na funkcję Prorektora d.s. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

 

Prof. dr hab. Florian Gambuś

z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie został wybrany na funkcję Prorektora d.s. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką

 

S.Baran - zdjęcie

Prof. dr hab. Stanisław Baran

z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie został wybrany na funkcję Prorektora d.s. Nauki i Współpracy z Zagranicą 

 

 

Prof. dr hab. Jolanta Komisarek z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu została wybrana na funkcję Dziekana Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska

 

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRhK2vAHVu1oIcSfGa8camuQEtWR1UZTVEBKl4EGJmUHi0OacwYOQ

Prof. dr hab. Ewa Spychaj-Fabisiak z Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy została wybrana na funkcję Dziekana Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii

 

Jacek Długosz

Prof. dr hab. Jacek Długosz z Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy został wybrany na funkcję Prodziekana ds. Nauki na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii

 

Prof. dr hab. Józef Chojnicki ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie został wybrany na funkcję Prodziekana ds. Nauki na Wydziale Rolnictwa i Biologii

 

Dr hab. Stefan Meller prof. nadzw. z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie został wybrany na funkcję Prodziekana ds. Nauki na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

 

Prof. dr hab. Wojciech Owczarzak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu został wybrany na funkcję Prodziekana ds. kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii


 

Habilitacje

 

zdj

Dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski z Katedry Melioracji i Budownictwa Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Na podstawie monografii „Badania skuteczności oczyszczania ścieków w wybranych systemach gruntowo-roślinnych”.

Kolokwium habilitacyjne odbyło się w lipcu 2012.

 

Doktoraty

 

Jozefowska.jpg

Dr Agnieszka Józefowska z Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gleb Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Tytuł rozprawy: „Wpływ aktywności biologicznej gleb użytkowanych rolniczo na zawartość różnych form węgla organicznego”. Promotor: prof. dr hab. Anna Miechówka. Obrona odbyła się w czerwcu 2012.

 

 

 

 

http://starywww.up.wroc.pl/polish/struktura/rol/igosr/pracownicy/Lobczowski/W_Lobczowski1.jpg

Dr Wojciech Łobczowski z Instytutu Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Tytuł rozprawy: „Właściwości zwietrzelin i gleb wytworzonych z wybranych skał zasadowych Dolnego  Śląska”. Promotor: prof. dr hab. Jerzy Weber. Obrona odbyła się w czerwcu 2012.

 

 

Dr Szymon Chmielewski z Instytutu Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska UP w Lublinie. Tytuł pracy: „Zastosowanie systemów informacji przestrzennej do badań zmian struktury użytkowania ziemi Równiny Włodawskiej w latach 1971 - 2007”. Promotor: prof. dr hab. Anna Słowińska - Jurkiewicz. Obrona odbyła się w czerwcu 2012.

 


 


Nowości wydawnicze


 


CARBON SEQUESTRATION IN AGRICULTURAL SOILS. A Multidisciplinary Approach to Innovative Methods. Piccolo, Alessandro (Ed.) 2012, 307 p. 82 illus., 18 in color. SPRINGER. ISBN 978-3-642-23384-5, Price ~99,95 USD.

This compilation of techniques, methodologies and scientific data arises from a four-year Italian research project, which took place at university research stations in Turin, Piacenza, Naples and Potenza. Soil Organic Matter (SOM) represents an active and essential pool of the total organic carbon on the planet. Consequently, even small changes in this SOM carbon pool may have a significant impact on the concentration of atmospheric CO2. Recent new understanding of the chemical nature of SOM indicates that innovative and sustainable technologies may be applied to sequester carbon in agricultural soils. Overall results of the project have been applied to develop an innovative model for the prediction and description, both quantitatively and qualitatively, of carbon sequestration in agricultural soils. This book provides experts in different areas of soil science with a complete picture of the effects of new soil management methods and their potentials for practical application in farm management.

 

MAJOR SOIL GROUPS OF THE WORLD: Ecology, Genesis, Properties and Classification. By Jean-Paul Legros. June 2012. Science Publishers. ISBN: 978-1-57808-783-9. Hardcover, 470 pages. Price $139.95. This profusely illustrated book gives an exhaustive account of the principal types of soils of our planet. The "progressive descent of weathering fronts" model, recognized and used by eminent international scientists is the guiding principle of choice to link the observations and to give the reader a synthetic and coherent view of the differentiation of soils. In each case, the introductory reminders summarize the physicochemical and mineralogical principles necessary for understanding the text. The nomenclatures rely systematically and simultaneously on the two most commonly used classifications: Soil Taxonomy and World Reference Base. This reference manual is aimed at students of the undergraduate and graduate courses, but is also intended for workers and scientists in this subject area (geologists, pedologists, agronomists, land-use planners, foresters, etc.) as well as for all those concerned with or interested in protection of the environment.

 

COMPETITIVE SORPTION AND TRANSPORT OF HEAVY METALS IN SOILS AND GEOLOGICAL MEDIA. H. Magdi Selim (Ed.). 2012 by CRC Press. Taylor and Francis. ISBN: 978-1-43-988014-2. Hardcover, pages 426. Price $129.95. Bringing new understanding to heavy metals sorption and transport in soils and aquifers, this book explores sorption and mobility of single versus multiple heavy metals species in the vadose zone. It relates transport mechanisms with processes which govern sorption mechanisms that dominate in a competitive system of multiple heavy metal species. Based on knowledge presented in this book, one can identify competitive transport processes of heavy metals which can be subsequently used as a predictive tool.

 

HEAVY METALS IN SOILS. TRACE METALS AND METALLOIDS IN SOILS AND THEIR BIOAVAILABILITY. Series: Environmental Pollution, Vol. 22. Alloway, Brian J. (Ed.). 3rd ed. 2013, Springer. ISBN: 978-94-007-4469-1. Hardcover, 613 pages. Price $229.00. This book covers the general principles of the occurrence, analysis, soil chemical behaviour and soil-plant-animal aspects of heavy metals and metalloids, followed by more detailed coverage of 21 elements: antimony, arsenic, barium, cadmium, chromium, cobalt, copper, gold, lead, manganese, mercury, molybdenum, nickel, selenium, silver, thallium, tin, tungsten, uranium, vanadium and zinc. This third edition of the book has been completely rewritten by mainly new authors and is now divided into three sections: 1: Basic Principles. 2: Key Heavy Metals and Metalloids. 3: Other Heavy Metals and Metalloids of Potential Environmental Significance. The scope has been widened with four new chapters in Section 1 dealing with toxicity in soil organisms, soil-plant relationships, heavy metals and metalloids as micronutrients for plants and/or animals, and the modelling of critical loads of heavy metals for use in risk assessment and environmental legislation. This book will be of great value to advanced undergraduate and postgraduate students, research scientists and professionals in environmental science, soil science, geochemistry, agronomy, environmental health and environmental engineering, including specialists responsible for the management and clean-up of contaminated land.

PHYTOREMEDIATION AND BIOFORTIFICATION: TWO SIDES OF ONE COIN. Yin, Xuebin; Yuan, Linxi (Eds.). 2012 Springer. ISBN: 978-94-007-1438-0. Softcover, 126 pages. Price $49.95. Phytoremediation consists of using plants and their associated microbes for environmental cleanup. Over the past 10 years, this treatment has gained recognition as a cost-effective, non-invasive, alternative or complimentary technology to engineering-based remediation methods. Biofortification, on the other hand, is an agricultural process that increases the uptake and accumulation of mineral nutrients in agricultural products through plant breeding, genetic engineering, or manipulation of agricultural practices. This book shows how, despite having different goals, both phytoremediation and biofortification technologies can be closely connected as they are both based on the phytoextraction process that involves plant uptake, accumulation, and transformation of nutrient elements from soil. More specifically, this brief offers a comprehensive introduction to Phytoremediation and Biofortification of selenium (Se), zinc (Zn), iron (Fe), cadium (Cd) and copper (Cu), and illustrates the emerging integration of these two bio-technologies. Phytoremediation and Biofortification: Two Sides of One Coin is a valuable resource to students, technicians, and academics who are interested in the treatment of environmental problems (bioremediation) through the use of plants, and in the field of biofortification.

 


 

Nowe polskie publikacje

w czasopismach międzynarodowych posiadających IF

 

 


Dexter A. R., Czyż E., Richard G. 2012. Equilibrium, non-equilibrium and residual water: Consequences for soil water retention. Geoderma 177-178: 63-71.

 

Dobrowolski R., Bieganowski A., Mroczek P., Ryżak M. 2012. Role of Periglacial Processes in Epikarst Morphogenesis: A Case Study from Chełm Chalk Quarry, Lublin Upland, Eastern Poland. Permafrost Periglacial Processes, DOI: 10.1002/ppp.1750

 

Falandysz J., Drewnowska M., Jarzyńska G., Zhang D., Zhang Y. Wang J. 2012. Mineral consistuents in common chantellers and soils collected from a high mountain and lowland sites in Poland. Journal of Mountain Sciences, 9, 697-705.

 

Klimek B. 2012. Effect of long-term zinc pollution on soil microbial community resistance to repeated contamination. Bull Environ Contam Toxicol 88: 617-622.

 

Kłos A., Czora M., Rajfur M., Wacławek M. 2012. Mechanisms for translocation of heavy metals from soil to epigeal mosses. Water Air Soil Pollution 223: 1829-1836.

 

Kłos A., Rajfur M., Sramek I., Wacławek M. 2012. Mercury concentration in lichen, moss and soil samples collected from the forest areas of Praded and Glacensis Euroregions (Poland and Czech Republic). Environmental Monitoring and Assessment 184: 6765-6774.

 

Lewińska K., Karczewska A. 2012. Influence of soil properties and phosphate addition on arsenic uptake from polluted soils by velvetgrass (Holcus lanatus). International Journal of Phytoremediation 15: 91-104.

 

Niesiobędzka K. 2012. Transfer of copper, lead and zinc in soil-grass ecosystem in aspect of soils properties in Poland. Bull Environ Contam Toxicol 88: 627-633.

 

Oleszczuk P., Malara A., Jośko I., Lesiuk A. 2012. The phytotoxicity changes of sewage sludge - amended soils. Water Air Soil Pollution, 223, 4937-4948.

 

Paluch. J. G., Gruba P. 2012. Effect of local species composition on topsoil properties in mixed stands with silver fir (Abies alba Mill.). Forestry 85(3): 413-426.

 

Paszko T. 2012. Effect of PH on the adsorption of carbendazim in Polish mineral soils. Science of the Total Environment, 435-436, 222-229.

 

Piotrowska A., Wilczewski E. 2012. Effects of catch crops cultivated for green manure and mineral nitrogen fertilization on soil enzyme activities and chemical properties. Geoderma 189-190: 72-80.

 

Pranagal J., Podstawka-Chmielewska E. 2012. Physical properties of a Rendzic Phaeozem during a ten-year period of fallowing under the conditions of south-eastern Poland. Geoderma 189-190: 262-267.

 

Rutkowska A. 2012. Sensitivity of Plant and Soil Indices in Evaluating the Long –Term Consequences of Soil Mining from Reserves of Phosphorus, Potassium, and Magnesium, Communications in Soil Science and Plant Analysis, DOI:10.1080/00103624.2013.742310

 

Ryżak M., Bieganowski A. 2012. Using the image analysis method for describing soil detachment due to the single waterdrop impact. Sensors 12, 11527-11543.

 

Skubała P., Zaleski T. 2012. Heavy metal sensitivity and bioconcentration in oribatid mites (Acari, Oribatida) Gradient study in meadow ecosystems. Science of the Total Environment, 414, 364-372.

 

Sochan A., Bieganowski A., Ryżak M., Dobrowolski R., Bartmiński P. 2012. Comparison of soil texture determined by two dispersion units of Mastersizer 2000. International Agrophysics, 26, 99-102.

 

Szymański W., Skiba M., Skiba S. 2012. Origin of reversible cementation and brittleness of the fragipan horizon in Albeluvisols of the Carpathian Foothills, Poland. Catena, 99, 66-74.

 

Wróbel S. 2012. Lettuce yields as an indicatior of remediation efficacy of soils contaminated with trace metals emitted by copper smelting. Journal of Food Agriculture Environment, 10, 828-832.

 

Zawadzki J., Magiera T., Fabijańczyk P., Kusza G. 2012. Geostatistical 3-dimensional integration of measurements of soil magnetic susceptibility. Environmental Monitoring and Assessment 184: 3267-3278.


 


 


Relacje z konferencji i sympozjów


 


4th International Conference EUROSOIL,

Bari, Italy, 2-6.07.2012

Cezary Kabała, UP Wrocław

 

                Najważniejsza europejska konferencja gleboznawcza roku 2012 odbyła się w Bari, stolicy słonecznej Apulii. EUROSOIL dołączył do grona największych światowych kongresów gleboznawczych i w roku 2012 zgromadził około 2300 uczestników z 45 krajów całego świata, w tym prawie 600 studentów i doktorantów. Najsilniej reprezentowane było gleboznawstwo niemieckie – prawie 330 uczestników, włoskie (240), francuskie (175) i hiszpańskie (97). Z Polski przyjechało 45 osób, w tym prof. Piotr Skłodowski i prof. Józef Chojnicki, reprezentujący Zarząd Główny PTG.

 

http://www.ambienteambienti.com/wp-content/gallery/eurosoil-2012/eurosoil-2012-convegno.jpg

 

                Kongres obywał się w dużym, ale nieco poszarzałym kompleksie wystawienniczym Fiera del Levante położonym na brzegu morza, w niewielkiej odległości od centrum miasta. Uczestnicy mieli codziennie wiele zastrzeżeń do strony technicznej kongresu, jak mała wydajność klimatyzacji i zaduch na salach obrad, fatalna organizacja przerw kawowych i tzw. bankietu, brak sesji terenowej i choć jednej odkrywki glebowej w trakcie kongresu itd. Zapewne jedną z przyczyn krytycyzmu były panujące w lipcu upały albo ogromna liczba uczestników... Z całą pewnością nie można mieć natomiast zastrzeżeń do merytorycznej strony konferencji. EUROSOIL był kongresem na najwyższym poziomie naukowym, podczas którego zaprezentowane i głęboko  przedyskutowane zostały wszystkie istotne wątki badań gleboznawczych i który ściągnął wielu luminarzy gleboznawstwa ze wszystkich kontynentów. W niezliczonych sesjach referatowych pokazano 660 prezentacji, a w sesjach posterowych wywieszono łącznie 1630 plakatów! Prowadzący sesje starali się utrzymywać reżim czasowy, dzięki czemu po każdym referacie był czas na dyskusję, niekiedy bardzo ożywioną. Długie i wieloosobowe dyskusje toczono też przy niektórych posterach. Kongres był ponadto okazją do organizacji kilkudziesięciu spotkań towarzystw naukowych, grup roboczych IUSS i paneli dyskusyjnych. W kuluarach kongresu prezentowany był sprzęt badawczy oraz wydawnictwa szeregu wiodących firm. Intensywną akcję informacyjną prowadził European Joint Research Centre z Ispry (Włochy), koordynator projektów kartograficznych i georeferencyjnych baz danych, oraz Koreańskie Towarzystwo Gleboznawcze – organizator najbliższego światowego kongresu gleboznawczego w 2014 roku.

 

http://www.unserboden.at/files/more-inputs-to-eurosoil-02.gif

 

CIMG1719.JPG

 

Polscy uczestnicy kongresu wygłosili tylko 5 referatów, co stanowiło około 0,8% wszystkich wystąpień. Tak mała liczba prezentacji ustnych nie była efektem niechęci Polaków do publicznych wystąpień, ale przynajmniej częściowo spowodowana została brakiem polskich liderów sesji (którzy decydowali o doborze prelegentów). Niestety z Polski nie napłynęła do organizatorów ani jedna propozycja sesji tematycznej! 

W przedostatnim dniu kongresu ustalono miejsce organizacji następnego EUROSOIL. Pretendowały trzy kraje: Francja, Polska oraz Turcja. Rozległa akcja promocyjna oraz błyskotliwe wystąpienie i obietnice prof. Ahmeta Mermuta zdecydowały o przytłaczającym zwycięstwie Turcji w końcowym głosowaniu delegatów. Następny EUROSOIL odbędzie się zatem w Stambule, latem równie gorącym jak Bari.

               

 

 

Pierwiastki Śladowe w Środowisku – Stan wiedzy, Olsztyn, 28-29.05.2012

Krystyna Skibniewska, UWM Olsztyn

 

XI Sympozjum z cyklu Pierwiastki Śladowe w Środowisku – Problemy Ekologiczne i Analityczne, tym razem pod wiodącym tematem: Stan wiedzy, odbyło się w Olsztynie. Głównym organizatorem tego wydarzenia była Katedra Podstaw Bezpieczeństwa UWM, zaś współorganizatorami - Komitet Chemii Analitycznej PAN, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz IUNG – PIB w Puławach. W Olsztynie spotkało się blisko 100 osób z wiodących ośrodków naukowych z kraju i z zagranicy, przy czym spośród gości zza granicy należy wymienić prof. Majeti N.V. Prasada z Indii, prof. Pauliusa Matuseviciusa z Weterynaryjnej Akademii w Kownie, prof. Igora Creţescu z Rumuni. Uczestnicy krajowi reprezentowali: Uniwersytety w Bydgoszczy, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu, Politechniki w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Lublinie, Poznaniu, Akademię Rolniczą w Krakowie, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, A SGGW w Warszawie, Instytuty: IUNG – PIB w Puławach, Instytut Botaniki PAN, Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie, Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Ogród Botaniczny PAN w Warszawie, Morski Instytut Rybacki w Gdyni.

 

http://www.trace-elements.pl/2012/slides/IMG_2696.JPG

 

http://www.trace-elements.pl/2012/slides/IMG_2664.JPG

 

W czasie Sympozjum wygłoszono 7 referatów, 11 ustnych doniesień oraz zaprezentowano 59 posterów w czterech sesjach. Dorobek Sympozjum w istotny sposób powiększył wiedzę o pierwiastkach śladowych w środowisku. Zaprezentowane wyniki najnowszych badań stanowią cenne źródło informacji dla zainteresowanych geochemią środowiskową i zdrowiem oraz będą pomocne w ocenie jakości środowiska życia człowieka. Rozmieszczenie i losy pierwiastków śladowych w środowisku oraz ich znaczenie dla zdrowia ludzi i zwierząt budzą zainteresowanie wielu ośrodków naukowych. Wyniki przeprowadzonych i podejmowanych badań tworzą podstawy do oceny jakości środowiska przyrodniczego i stanu zdrowia ich mieszkańców.

Więcej informacji o IX - XI Sympozjach oraz galerie zdjęć można obejrzeć na stronie http://www.trace-elements.pl

  


Zapowiedzi konferencyjne


 

 


Pierwsza konferencja Działu 1 IUSS

„SOIL IN SPACE AND TIME”,

Ulm nad Dunajem, Niemcy, 28.08-04.10.2013    

Gleba w czasie i przestrzeni" to nazwa działu IUSS oraz hasło wywoławcze kluczowej grupy gleboznawców dokumentujących zmienność pedosfery. Gleby są tak różnorodne, że doświadczenie pojedynczych osób jest zbyt małe by zrozumieć całokształt mechanizmów prowadzących do zmian w środowisku glebowym. Dlatego też zasadnicze znaczenie dla wymiany i poszerzenia wiedzy maja regularne spotkania naukowe. Dział 1 Międzynarodowej Unii Gleboznawczej (IUSS) został ustanowiony przez gleboznawców zajmujących się pokrewnymi zagadnieniami morfologii, mikromorfologii, genezy, geografii gleb oraz klasyfikacji gleb. Dział 1 postanowił połączyć i zintensyfikować swoje wysiłki w celu poprawy wymiany informacji i wiedzy. Szczególnie dynamiczny rozwój nowych dziedzin - paleopedologii i pedometrii – wnosi wiele nowych metod badawczych i sposobów wnioskowania, również w zakresie badań nad genezą, właściwościami gleb oraz ich klasyfikacja i kartografią. Komisja 1 postanowiła zatem zorganizować niezależną wielotematyczną konferencję. Szef Komisji 1, prof. Karl Stahr zaprasza do zapoznania się tematyką planowanych sympozjów i spotkań roboczych oraz do zgłoszenie własnych propozycji. Więcej informacji na stronie internetowej:

http://iuss-division1.uni-hohenheim.de/startseite

 

 

PALEOSOLS, PEDOSEDIMENTS

AND LANDSCAPE MORPHOLOGY

AS ENVIRONMENTAL ARCHIVES.

10-15.08.2013, Kursk & Woroneż, Rosja

 

XIIth ISFWP is planned as a traditional activity of IUSS Commission on Paleopedology which implicates joint scientific symposium and field seminar. A backbone issue both for field and academic parts of the event is Soil, geomorphic, sedimentary records of Pleistocene and Holocene climatic changes.

The main task of the field seminar is to demonstrate the unique loess-paleosol sections, Paleolithic sites, alluvial and colluvial pedosedimentary sequences including Late Pleistocene and Holocene paleosols.

A special attention will be paid also to famous Russian Chernozems. Classical views and modern concepts concerning their genesis will be discussed near spectacular sections of these soils. Paleoenvironmental implications and Pre-Holocene heritage of Chernozems will be discussed. We consider the field part of the action to be exiting and important opportunity for getting joint field experience and open discussions on paleosol genesis and paleoenvironment.

The field part consist of pre-conference tour in Kursk region (August 10, 11) and postconference tour in Voronezh region (August 14, 15). Preliminary list of sessions (key topics) for scientific symposium is set below (will be corrected in accordance with feedback from participants):

1. Loess- and tephra-paleosol sequences;

2. Alluvial and colluvial soil-sedimentary sequences;

3. Paleosols and pedosediments of human habitats;

4. Surface paleosols and relic features in modern profiles. Chernozems as paleoenvironmental archives;

5. Pre-quaternary paleosols: paleoecology and post-burial changes;

6. Biological markers in paleosols

http://paleopedology.msu.ru/paleopedology2013

 

 

SOIL FORMING FACTORS AND PROCESSES FROM THE TEMPERATE ZONE

20-22.09.2013, Iaşi, Rumunia

 

The theme of this year’s edition is Terroirs, vineyards and wines, and the symposium will include a two days field application related to the relations between soils, vineyards and the specificity of wines, in the eastern part of Romania and the Republic of Moldova (passport needed). All the information concerning accommodation and costs will be made available in the second circular, and on the site of our journal: www.soilscience.ro More Information: Ionut Vasiliniuc e-mail: vasiliniucionut@yahoo.com.

  

Kalendarium konferencyjne 


 

Konferencje i sympozja odbywające się w Polsce

 


Środowisko Glebotwórcze i Gleby Dolin Rzecznych, Słupsk-Ustka, 10 - 12 czerwca 2013. Organizatorzy: Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Akademii Pomorskiej w Słupsku, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich.

http://www.sgp.org.pl/

7th International Conference of the Urban Soils Working Group (SUITMA) of IUSS. Toruń, Polska, 16-20.09.2013.

http://www.suitma7.umk.pl/

SUITMA = Soils of Urban, Industrial, Transportation and Mining Areas

  

Konferencje zagraniczne

 

 


13th ISSPA (International Symposium on Soil and Plant Analysis), Queenstown, New Zealand, 7-12.04.2013

http://www.isspa2013.com/

 

Mountain Protected Areas in a Changing World, Spindleruv Mlyn, Czechy, 21-24 maja 2013

http://konference.krnap.cz/konference/1/informace/

 

European Geosciences Union, General Assembly 2013,

07 – 12 April 2013, Vienna, Austria

SSS – Soil System Sciences

http://www.egu2013.eu/

 

IUSS Global Soil Carbon Conference. University of Wisconsin, Madison, USA, 3-7.06.2013.

http://www.iuss.org/index.php?option=com_content&view=article&id=407&Itemid=31

 

12th ICOBTE - International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements. Athens, Georgia, USA, 16-20.06.2013.

http://www.isteb.com/

 

Paleosols, Pedosediments and Landscape Morphology

as Environmental Archives. 10-15.08.2013, Kursk & Woroneż, Rosja

paleopedology.msu.ru/paleopedology2013

 

Utilization and protection of halophytes and salt-affected landscapes. Kecskemét, Hungary, 4-6.09.2013.

http://members.iif.hu/tot3700/salinityconferencehungary2013.html

 

Soil forming factors and processes from the temperate zone, 20-22.09.2013, Iaşi, Romania

www.soilscience.ro

 

1st International Conference of the IUSS Division 1 - “Soil in space and time”. Ulm nad Dunajem, Niemcy, 28.09-04.10.2013.

http://iuss-division1.uni-hohenheim.de/startseite

 

 

2014 

 

20th World Congress of Soil Science (WCSS)

SOIL EMBRACE LIFE AND UNIVERSE,

8-13.06.2014, Jeju, Korea

http://www.20wcss.org/

 

 

 

CZARNA ZIEMIA

Pismo Informacyjne

Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

ul. Wiśniowa 61

02-520 Warszawa

http://www.ptg.sggw.pl

 

Redakcja:

Cezary Kabała, cezary.kabala@up.wroc.pl

Marek Drewnik, m.drewnik@geo.uj.edu.pl

 

Bezpośrednich uczestników zdarzeń

zachęcamy do bieżącego nadsyłania informacji

o konferencjach, awansach, publikacjach itd.