CZARNA ZIEMIAMarzec 2013
Rocznik 3, Numer  6      


 

  Pismo Informacyjne Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

 

Dzień Ziemi, Dzień Gleby

Cezary Kabała, Wrocław

 

22 kwietnia na całym świecie po raz kolejny odbywać się będą rozliczne akcje związane z Dniem Ziemi. Nikt już chyba nie pamięta, w jakim celu wymyślono to święto i czy nadal spełnia ono swoje zadanie. Właściwie nie jest to nawet istotne, bo Dzień Ziemi, jak wiele innych świąt, jest przede wszystkim okazją do przypomnienia sobie o sprawach, o których na co dzień nie myślimy. W tym przypadku jest to okazja do publicznego postawienia pytania: Czy Ty robisz wszystko, co w Twojej mocy, aby zachować Ziemię czyli Naturę w dobrym stanie – na jutro, na przyszłe pokolenia? Jeśli nic nie robisz, zrób coś choćby „od święta”… Uczelnie organizują sympozja, stowarzyszenia zapraszają na happeningi i pikniki ekologiczne, młodzież szkolna włącza się w chwalebne akcje sadzenia lasu lub sprzątania zaśmieconych poboczy dróg. Telewizja, radio i prasa żyje tego dnia tematyką ekologiczną…

Nieuchronnie nasuwa się pytanie, czy my, gleboznawcy, wykorzystujemy tę szansę dla promowania idei ochrony gleb? Niestety zbyt słabo – czego przejawem jest brak spójnych europejskich i krajowych unormowań jakości gleb, ich ochrony oraz rekultywacji. W gabinetach decydentów gleba nadal przegrywa z wodą, powietrzem, „kwiatkiem i motylem”.

Ochrona gleb wymaga zatem aktywniejszej promocji. W dzisiejszej telewizyjnej rzeczywistości gleba musi mieć swoje własne święto i swoje wyłączne „pięć minut” w mediach. Idea międzynarodowego Dnia Gleby pojawiała się już w latach dziewięćdziesiątych, ale dopiero na XVII kongresie IUSS w Bangkoku podjęto rezolucję ustanawiającą 5 grudnia Dniem Gleby. Data nie jest przypadkowa – to dzień urodzin króla Tajlandii Bhumibola Adulyadeja, który jako pierwszy uznał Dzień Gleby świętem państwowym swego kraju.

IUSS szacuje, że corocznie nawet 60000 osób na całym świecie włącza się w akcje informacyjne i edukacyjne związane z Dniem Gleby a poświęcone walce z zasoleniem i wyjałowieniem gleb, pustynnieniem i erozją, ochronie przed zanieczyszczeniem chemicznym a także rekultywacji gleb zdegradowanych. Nadszedł czas, by i Polskie Towarzystwo Gleboznawcze przyłączyło się do tej pięknej międzynarodowej akcji. Nie brakuje nam problemów do rozwiązania których powinniśmy w Polsce nawoływać i z pewnością nie braknie pomysłów na działania możliwe do realizacji we współpracy ze szkołami, urzędami, organizacjami społecznymi oraz przedsiębiorstwami, które z pewnością chętnie włącza się do akcji – jeśli wskażemy pozytywny cel.

 

 


 Duże zmiany w Rocznikach Gleboznawczych

Łukasz Uzarowicz, Redakcja Soil Science Annual – Roczniki Gleboznawcze, Warszawa

 


     Roczniki Gleboznawcze są w trakcie zasadniczych zmian, których celem jest umiędzynarodowienie i podniesienie rangi czasopisma. Głównym narzędziem zmian będzie wsparcie finansowe z MNiSW w ramach programu „Index Plus” (projekt nr IxP 0054 2012 pt. „Nadanie międzynarodowego charakteru czasopismu naukowemu Roczniki Gleboznawcze wydawanemu przez Polskie Towarzystwo Gleboznawcze” realizowany w latach 2012–2014) uzyskane dzięki staraniom ZG PTG. Pozyskane fundusze umożliwią wprowadzenie w życie przynajmniej części oczekiwanych zmian, które udoskonalą czasopismo i uczynią go rozpoznawanym nie tylko w naszym kraju, ale również poza jego granicami.

     Pierwszą dużą zmianą, o której należy wspomnieć na wstępie, jest zastąpienie nazwy Roczniki Gleboznawcze jej angielskim odpowiednikiem – Soil Science Annual (SSA). Zmiana nazwy została zatwierdzona przez ZG PTG w 2012 roku i ostatecznie potwierdzona na posiedzeniu w dniu 6 marca 2013.

     Unowocześnianie formuły czasopisma rozpoczęło się już wcześniej. Od ponad roku artykuły publikowane na łamach czasopisma ukazują się oprócz tradycyjnej wersji drukowanej, również w formie elektronicznej. Pełne teksty artykułów w postaci plików PDF można przeglądać i bezpłatnie pobierać ze strony internetowej wydawnictwa Versita i partnerów:  http://www.degruyter.com/view/j/ssa

 (zakładka „Read Content”). Powołany również został nowy międzynarodowy Komitet Redakcyjny pod przewodnictwem prof. dr hab. Piotra Skłodowskiego.

     W 2013 roku przeorganizowana została Redakcja czasopisma. Nowym Redaktorem Naczelnym został dr Łukasz Uzarowicz z Katedry Nauk o Środowisku Glebowym SGGW w Warszawie. Redaktorami tematycznymi czasopisma są: dr hab. Danuta Czępińska-Kamińska, prof. SGGW (gleboznawstwo), dr hab. inż. Ewa Górska (biologia gleby) oraz dr hab. Beata Rutkowska prof. SGGW (chemia rolna). Redaktorami językowymi są: dr Anna Żylińska i Andy Williams (język angielski) oraz Agata Kropiwiec (język polski). Funkcję redaktora statystycznego pełni dr inż. Leszek Sieczko, natomiast redakcją techniczną czasopisma zajmuje się Barbara Werbanowska. Sekretarzem Redakcji jest dr Sylwia Brzychcy.

     Jedną z najważniejszych zmian, które powinny zostać wprowadzone, aby czasopismo Soil Science Annual stało się w pełni czasopismem międzynarodowym, jest publikowanie artykułów w języku angielskim. Pozwoli to rozszerzyć grono czytelników, a także autorów publikacji o gleboznawców z zagranicy. Język artykułów jest ponadto jednym z warunków indeksowania czasopisma w najpowszechniej używanych naukowych bazach bibliograficzno-abstraktowych (np. bazie SCOPUS lub Web of Science). Wszystkie te działania w sumie pomogą podnieść prestiż i siłę oddziaływania SSA poprzez zwiększenie liczby cytowań artykułów publikowanych w czasopiśmie. W sprzyjających okolicznościach umożliwi to uzyskanie na tyle wysokiego wskaźnika Impact Factor, aby czasopismo znalazło się na tzw. liście filadelfijskiej. Przykład innych polskich czasopism z zakresu nauk przyrodniczych i rolniczych pokazuje, że wejście na listę filadelfijską jest zadaniem wykonalnym.

     W związku z powyższym, Redakcja Soil Science Annual zwraca się z prośbą do Autorów, aby publikacje przygotowywać w języku angielskim. Sugerujemy, aby artykuły przed przysłaniem do Redakcji, zostały sprawdzone przez osoby znające dobrze język angielski w celu uniknięcia podstawowych błędów językowych. Biorąc jednak pod uwagę, że pewne tematy mogą mieć wybitnie lokalny charakter (m.in. artykuły dyskusyjne dotyczące np. Systematyki Gleb Polski czy bonitacji gleb Polski), Redakcja dopuszcza możliwość publikowania niektórych artykułów (wyjątkowo) w języku polskim. Sugerujemy jednak, by nawet w pracach o pozornie lokalnym wydźwięku starać się ukazać problem badawczy w języku angielskim i w sposób na tyle uniwersalny, by był ciekawy i wart cytowania nie tylko dla odbiorców krajowych, ale również zagranicznych.

     Następną zmianą, której celem jest usprawnienie pracy Redakcji oraz przyspieszenie kontaktu z autorami i recenzentami, jest wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania Redakcją. W związku z tym Redakcja zwraca się z prośbą do autorów, aby wszelka korespondencja związana z publikacjami (np. przesyłanie propozycji artykułów oraz ich wersji poprawionych po recenzjach) odbywała się za pośrednictwem poczty elektronicznej: ssa@ptg.sggw.pl . Również recenzenci proszeni są o nanoszenie poprawek na elektroniczne wersje artykułów oraz do nowo przygotowanego formularza recenzji, a następnie odsyłanie ich na podany adres e-mail. Szczegóły są dostępne w nowych wytycznych dla autorów i recenzentów na stronie internetowej http://www.ptg.sggw.pl/wydawnictwa.htm (w przyszłości wszystkie informacje dotyczące czasopisma znajdą się na odrębnej, aktualnie budowanej stronie internetowej). Docelowo planujemy wdrożenie profesjonalnego systemu zarządzania Redakcją, na przykład Editorial Manager®, który z powodzeniem używany jest w redakcjach wielu polskich i zagranicznych czasopism naukowych.

     Kolejnym krokiem w kierunku udoskonalenia formuły czasopisma Soil Science Annual będzie udostępnienie w formie elektronicznej pełnych wersji wszystkich artykułów opublikowanych w latach 1950–2011. W tym celu, archiwalne numery Roczników Gleboznawczych zostaną zdigitalizowane. Uzyskane w ten sposób pliki w formacie PDF, zawierające każdy artykuł osobno, zostaną zamieszczone na tworzonej stronie internetowej czasopisma, gdzie będą dostępne całkowicie bezpłatnie. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków pozyskanych w ramach programu „Index Plus”. Digitalizacja umożliwi szybszy przegląd wielkiego dorobku polskich gleboznawców.

     Wsparcie finansowe z MNiSW dla SSA/Roczników Gleboznawczych oraz szereg planowanych zmian, które będą wprowadzane w życie sukcesywnie w ciągu następnych lat, pozwolą udoskonalić czasopismo. Jednakże zmiany te nie przyniosą pożądanych efektów bez dobrych, oryginalnych publikacji naukowych. W związku z tym zachęcamy wszystkich Państwa do dzielenia się wynikami własnych badań naukowych na łamach czasopisma Soil Science Annual - Roczniki Gleboznawcze. Apelujemy do Kierowników Zakładów i Katedr, w których prowadzi się badania we wszystkich dziedzinach nauki o glebie, aby zachęcali swoich współpracowników i dyplomantów do publikowania wyników tych prac w naszym czasopiśmie.

     Ufamy, że dzięki ogólnemu dostępowi do artykułów za pośrednictwem strony internetowej oraz naszemu wspólnemu wysiłkowi, Soil Science Annual wywalczy rangę międzynarodowego czasopisma gleboznawczego, na łamach którego będą się Państwo dzielić wynikami swoich badań z szerokim gronem odbiorców z całego świata. Mamy wielką nadzieję, że wywalczymy wyższą liczbę punktów w rankingu MNiSW a także impact factor. Liczymy na Państwa pomoc i czekamy na wszelkie sugestie dotyczące funkcjonowania czasopisma w przyszłości.Najnowszy numer Soil Science Annual – Roczniki Gleboznawcze


Na stronie internetowej:

 http://www.degruyter.com/view/j/ssa jest już dostępny najnowszy numer (4/2012) Soil Science Annual – Roczniki Gleboznawcze, w którym zamieszczone zostały następujące prace:

Enzyme Activity in Forest Gleysols

Błońska, Ewa / Lasota, Jarosław / Januszek, Kazimierz

Distribution of Organic Matter in the Particle Size Fractions of Lateritic Soil (Plinthosol)

Brogowski, Zygmunt / Kwasowski, Wojciech

Changes of Calcium and Magnesium in the Beddings Made From Sewage Sludge and Fluidal Ash From Hard Coal and in Festulolium Braunii Grass

Gibczyńska, Marzena / Siwek, Hanna

The Stock of Organic Carbon in Forest Soils in Phytocenosis of the Continental Mixed Coniferous Forest in Kampinos National Park

Kondras, Marek / Czępińska-Kamińska, Danuta / Sienicka, Paulina / Otręba, Anna / Torzewski, Karol / Oktaba, Lidia

Application Of Magnetic Susceptibility of Soils for Identification of Potential Sources of Secondary Dust Emmision in Urban Parks

Łukasik, Adam / Rachwał, Marzena / Strzyszcz, Zygmunt

Forms of Lead in Profiles of Differently Use Soil

Makuch, Iwona

C02 Content In Soil Air Upon Application of Composts Formed From Fish Industry By-Products

Mazur, Zbigniew / Radziemska, Maja / Jeznach, Jerzy

Late Glacial and Holocene 14 C-Dated Fossil Soils in the Middle Vistula Valley

Konecka-Betley, Krystyna

Przypominamy jednocześnie, że lista publikacji gleboznawczych polskich autorów ukazujących się w czasopismach krajowych i zagranicznych jest na bieżąco aktualizowana na stronie internetowej: http://szopka.up.wroc.pl

Lista stworzona została w celu ułatwienia wyszukiwania i cytowania polskich publikacji gleboznawczych!Kronika personalna


Strefa VIP

 

 

Dr Łukasz Uzarowicz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie został wybrany na funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma Soil Science Annual – Roczniki Gleboznawcze

Habilitacje

 

Dr hab. Jacek Chodorowski z Zakładu Gleboznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tytuł rozprawy: „Geneza, wiek oraz cechy diagnostyczne orsztynu w świetle badań gleb piaszczystych kotliny sandomierskiej”. Kolokwium habilitacyjne odbyło się 26 kwietnia 2013.

Doktoraty

 

 

Dr Piotr Pacanowski z Katedry Gleboznawstwa Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Tytuł pracy: „Wpływ sosny pospolitej (Pinus sylvestris L.) i dębu bezszypułkowego (Quercus petraea (Matt) Liebl.) na zawartość form azotu w glebach”.

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Brożek. Obrona odbyła się w listopadzie 2012.Nowości wydawniczeGeochemia krajobrazu. Redakcja: U. Pokojska I R. Bednarek. Wyd. Nauk. UMK, Toruń, 2012. 391 stron. ISBN- 978-83-231-2965-3

Geochemia Krajobrazu jest pierwszym polskim podręcznikiem akademickim z tej dziedziny wiedzy, adresowanym do studentów różnych kierunków: geografii, biologii, rolnictwa, ochrony środowiska, chemii, architektury krajobrazu, planowania przestrzennego i in., na których wykładane są przedmioty z geochemii krajobrazu lub zakres problematyki jest do niej zbliżony. Nowy podręcznik, w założeniu autorów, ma być przydatny również dla pracowników naukowych szukających odpowiednich materiałów do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz do własnych badań. Podstawowe zagadnienia z geochemii krajobrazu zostały opracowane przez kilku autorów, specjalistów z pokrewnych i uzupełniających się dyscyplin: biogeochemii (H. Dziadowiec), ogólnej nauki o krajobrazie i geografii krajobrazu (K. Ostaszewska), chemii gleb i geochemii krajobrazu (U. Pokojska), gleboznawstwa i geochemii krajobrazu ze szczególnym uwzględnieniem systematyki krajobrazów geochemicznych (B. Wicik).

Spis treści podręcznika oraz informacje o zamawianiu znaleźć można na stronie Wyd. UMK:

http://www.wydawnictwoumk.pl/prod_73993_Geochemia_krajobrazu.html

http://wydawnictwo.up.wroc.pl/gfx/books/KARCZEWSKA-OKL-Wyd-IIwww.jpgOchrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych. Wydanie II poprawione, rozszerzone. Anna Karczewska. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2012. ISBN: 978-83-7717-113-4. Format B5, 390 stron, oprawa twarda. Cena 34 PLN. W podręczniku przedstawiono zagadnienia dotyczące najważniejszych zagrożeń środowiska glebowego, mechanizmów degradacji gleb, sposobów ich ochrony oraz metod odtwarzania i zagospodarowania terenów zdegradowanych. W Polsce przez wieki kształtował się szczególny szacunek do ziemi. Istniało przekonanie, że ziemia to rodzicielka, której nie wolno niszczyć i o którą trzeba się troszczyć, jak o największe dobro. Naszą powinnością i moralnym obowiązkiem jest zachować zasoby gleb w jak najlepszym stanie, gdyż stanowią one jedne z najważniejszych walorów przyrodniczych.

W tym kontekście oczywisty staje się również obowiązek rekultywacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych. Polska posiada bogaty dorobek nauki i praktyki w tym zakresie. Opracowywane przez lata metody rekultywacji obszarów zniszczonych przez działalność górniczą i przemysłową sprawdziły się w różnym stopniu. Obecnie dobrze rozpoznane i dostępne są technologie umożliwiające odtwarzanie okrywy roślinnej nawet na trudnych obiektach. Realne stają się słowa Walerego Goelta: Co technika zniszczyła, technika i człowiek muszą odtworzyć.

W treści książki uwzględniono najnowsze publikacje naukowe dotyczące rekultywacji gleb zdegradowanych, niekiedy krytyczne w stosunku do wcześniej uznawanych teorii. Dotyczy to między innymi problematyki fitoremediacji gleb zanieczyszczonych. W nowej wersji podręcznika więcej miejsca poświęcono zagrożeniom i degradacji gleb w skali Europy oraz międzynarodowym działaniom służącym uchwaleniu wspólnej strategii ich ochrony, a docelowo także unijnej dyrektywy glebowej. Przedstawiono też uaktualnione polskie regulacje prawne dotyczące ochrony gleb i rekultywacji terenów zdegradowanych.

http://wydawnictwo.up.wroc.pl/

InPaC-S: Participatory Knowledge Integration on Indicators of Soil Quality – Methodological Guide. By: Barrios E., Coutinho H.L.C., Medeiros C.A.B. 2012. World Agroforestry Centre (ICRAF), Embrapa, CIAT.Nairobi, 178pp. Socio-ecological systems can greatly benefit from integrative approaches that combine formal and informal knowledge to address current sustainability problems associated with global change. The increasing attention paid to local knowledge in recent years results from the recognition that the knowledge of people who have been closely interacting with their environment for a long time can contribute many insights about the sustainable management of natural resources. Increased concern about soil management as a key determinant of sustainability in agricultural landscapes has created great demand for early warning indicators to monitor changes in soil quality, and their impact in the provision of ecosystem services, as affected by land use change and agricultural intensification. The InPaC-S methodological guide was designed to foster local innovation platforms by facilitating bottom up approaches that integrate local knowledge into the soil management decision making processes and strengthen the relevance, credibility and legitimacy dimensions required for the increased adoption of recommended best management practices. Participatory methodologies used to develop a “hybrid” knowledge base, combining local and scientific knowledge, reflect an effort to understand the complexity of the land management decision making. http://www.worldagroforestry.org/downloads/publications/PDFs/B17459.PDF

Soil health management – productivity – sustainability - resource management. Edited by Dr HLS Tandon. 2013. ISBN: 81-85116-66-0. Fertiliser Development and Consultation Organisation, 204 Bhanot Corner, Pamposh Enclave, New Delhi 110048 , India pp.204+ xii. Price US$60 (www.tandontech.net). Soil health or its more technical term soil quality is basically what determines a soil’ capacity and capability to produce and sustain increasing levels of crop and animal production without adverse effect on the soil, life forms and various components of the environment. This multi-author book edited by Dr Tandon provides a multi-faceted, research-based and practically-usable account of the subject. Its eight chapters have been structured into basic, theme-based and technology transfer. The basic chapters deal with soil physical, chemical and biological health. These are followed by chapters on large-scale specific land use systems such as the highly intensive rice-wheat system, the vast acid soils and the equally extensive rainfed-dryland production systems. These are then followed by a chapter on environmental aspects of soil health management and one describing a pilot project on transfer of proven soil health practices to farmers’ fields. This book brings out that successful soil health management requires integration of important physical, chemical and biological indicators/attributes of soil health. The information provided is meant to create wider and deeper appreciation for soil health care, factors which can harm soil health and also measures which can enhance soil health.

The Soils of Italy. Series: World Soils Book Series. Costantini, Edoardo A.C. & Dazzi, Carmelo (Eds.). 2013, XI. Springer. ISBN: 978-94-007-5641-0. Hardcover, 248 pages. Price $229.00. The Soils of Italy is the first comprehensive book on Italian pedology in seventy years. Taking advantage of the authors’ large experience and of the most up-to-date information and technology, this book treats the main soil types of Italy, their diffusion, their functions, ecological use, and the threats to which they are subjected during centuries of intensive management. It also deals with future scenarios of the relationships between soil science and other disciplines, such as urban development, medicine, economics, sociology, and archaeology. The description of the soils is accompanied by a complete set of data, pictures and maps, including benchmark profiles. Factors of soil formation are also treated, making use of new, unpublished data and elaborations. The book also includes a history of pedological research in Italy, spanning over a century.

Plant-Based Remediation Processes. Series: Soil Biology, Vol. 35. Gupta, Dharmendra Kumar (Ed.). 2013, XV. Springer. ISBN: 978-3-642-35563-9. Hardcover, 299 pages. Price $189.00. Phytoremediation is an emerging technology that employs higher plants for the clean-up of contaminated environments. Basic and applied research have unequivocally demonstrated that selected plant species possess the genetic potential to accumulate, degrade, metabolize and immobilize a wide range of contaminants. The main focus of this volume is on the recent advances of technologies using green plants for remediation of various metals and metalloids. Topics include biomonitoring of heavy metal pollution, amendments of higher uptake of toxic metals, transport of heavy metals in plants, and toxicity mechanisms. Further chapters discuss agro-technological methods for minimizing pollution while improving soil quality, transgenic approaches to heavy metal remediation and present protocols for metal remediation via in vitro root cultures.

 


Nowe polskie publikacje w czasopismach posiadających IF


Bednarek W., Dresler S., Tkaczyk P., Hanaka A. 2012. Influence of liquid manure and NPK on selected sorption properties of soil. J. Elem. 17(4): 547-557, DOI: 10.5601/jelem.2012.17.4.01.

Głąb T. 2013. Impact of soil compaction on root development and yield of meadow-grass. International Agrophysics, 27, 1, 7-13.

Kobierski M., Dąbkowska-Naskręt H. 2012. Local background concentration of heavy metals in various soil types formed from glacial till of the Inowrocławska Plain. J. Elem. 17(4): 559-585, DOI: 10.5601/jelem.2012.17.4.02.

Korzeniowska J., Stanisławska-Glubiak E. 2013. A comparison of the suitability of several methods to estimate the bioavailability of elements in soils to plants. Fresenius Environmental Bulletin, 22, 4: 943-948.

Król A., J. Lipiec, M. Turski, J. Kuś. 2013. Effects of organic and conventional management on physical properties of soil aggregates. International Agrophysics, 27, 1, 15-21.

Łokas E., Mietelski J. W., Ketterer M. E., Kleszcz K., Wachniew P., Michalska S., Miecznik M. 2013. Sources and vertical distribution of 137Cs, 238Pu, 239+240 Pu and 241 Am in peat profiles from southwest Spitsbergen. Applied Geochemistry 28: 100-108.

Magiera T., Gołuchowska B., Jabłońska M. 2013. Technogenic magnetic particles I alkaline dusts from power and cement plants. Water Air Soil Pollution 224: 1389

Majchrzak E., Kozera W., Ralcewicz M., Knapowski T. 2013. Content of total carbon and available forms of phosphorus, potassium and magnesium in soil depending on the sulphur rate and form. J. Elem. 18(1): 107 - 114, DOI: 10.5601/jelem.2013.18.1.09

Rutkowska A. 2013. Sensitivity of Plant and Soil Indices in Evaluating the Long-Term Consequences of Soil Mining from Reserves of Phosphorus, Potassium, and Magnesium. Communications in Soil Sciences and Plant Analysis 44, 377-389. DOI: 10.1080/00103624.2013.742310

Sechman H., Mościcki W., Dzieniewicz M. 2013. Pollution of near-surface zone in the vicinity of gas wells. Geoderma 197-198, 193-204. doi 10.1016/j.geoderma.2013.01.012

Sienkiewicz S., Czarnecka M.H. 2012. Content of available Cu, Zn and Mn in soil amended with municipal sewage sludge. J. Elem. 17(4): 649 - 657, DOI: 10.5601/jelem. 2012.17.4.08.

Słowińska-Jurkiewicz A., M. Bryk, V. Medvedev. 2013. Long-term organic fertilization effect on chernozem structure. Internat. Agrophysics, 27, 1, 81-87.

Uzarowicz Ł. 2013. Microscopic and microchemical study of iron sulphide weathering in a chronosequence of technogenic and natural soils. Geoderma 197-198, 137-150. doi 10.1016/j.geoderma.2013.01.006

Waroszewski J., Kaliński K., Malkiewicz M., Mazurek R., Kozłowski G., Kabała C. 2013. Pleistocene–Holocene cover-beds on granite regolith as parent material for Podzols — An example from the Sudeten Mountains. Catena 104, 161-173. doi 10.1016/j.catena.2012.11.006

Wolińska A., Stępniewska Z. 2013. Soil aeration variability as affected by reoxidation. Pedosphere 23, 2, 236-242.

 


 


Relacje z konferencji i sympozjówWRB Field Workshop

Victoria, Australia, 25-28.11.2012

Przemysław Charzyński, UMK Toruń

     W dniach od 25 do 28 listopada 2012 roku Australijskie Towarzystwo Gleboznawcze (Soil Science Society of Australia) oraz IUSS Working Group WRB zorganizowały sesję terenową poświęconą problematyce klasyfikacji australijskich gleb z wykorzystaniem międzynarodowej klasyfikacji WRB. Celem spotkania była weryfikacja użyteczności WRB do opisu pozycji systematycznej gleb należących do wybranych jednostek australijskiej klasyfikacji: Chromosols, Sodosols i Kurosols. Trasa objazdu wiodła przez tereny australijskiego stanu Victoria. Miała kształt pętli, której początkiem i końcem było Melbourne.

W sesji uczestniczyło 21 osób. Spośród nich najliczniejszą grupę stanowili Australijczycy (9 osób) i Amerykanie (3 osoby). Po dwóch uczestników reprezentowało Polskę (dr M. Świtoniak i dr P. Charzyński z Katedry Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu UMK), Belgię i Chiny, a po jednym Niemcy, Rosję i Mongolię.

Fot. Przemysław Charzyński

Każdego dnia sesji były prezentowane 4 profile glebowe. Pierwszego dnia były to dwie planosole, sołoniec i alisol, drugiego dnia pokazano dwa sołońce, wertisol i planosol, a ostatniego - dwa sołońce i dwa akrisole zlokalizowane na stanowisku Bet Bet Creek, położonym najdalej od Melbourne. Zdjęcia profili oraz interaktywne panoramy sferyczne, ukazujące otaczający teren wraz z odkrywką, można zobaczyć na stronie https://sites.google.com/site/soilpanoramas/.

Fot. Przemysław Charzyński, Mark Imhof

Przez wybór stanowisk organizatorzy zapewnili nie tylko wrażenia stricte naukowe. Jedna z odkrywek mieściła się na terenie minizoo Moonlit Sanctuary, w którym uczestnicy mogli podziwiać wiele gatunków fauny australijskiej. Dwie inne odkrywki były zlokalizowane w winnicach, co umożliwiło „zbadanie” wpływu rodzaju gleby na walory smakowe wina.

Spotkania, których celem jest weryfikacja użyteczności klasyfikacji WRB w terenie, odbywają się co roku. Poprzednie miało miejsce w Polsce, na Dolnym Śląsku we wrześniu 2011 roku. Kolejne odbędzie się w sierpniu 2013 r. w Jakucji.

II Międzynarodowa Konferencja Doktorantów

WIELOKIERUNKOWOŚĆ BADAŃ W ROLNICTWIE I LEŚNICTWIE

Kraków, 16.03.2013

Piotr Pacanowski, UR Kraków

 W sobotę 16 marca 2013 odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Doktorantów "Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie" organizowana przez samorząd doktorantów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Konferencję objął patronatem JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. Włodzimierz Sady, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa. Na konferencję przybyli doktoranci z Krakowa, Wrocławia, Torunia oraz Zabrza.

Fot. G. Wojcieszek

W ramach konferencji odbyła się między innymi sesja, w której dominującą grupę stanowiły referaty z zakresu gleboznawstwa. Uczestnicy tej sesji obradowali w Centrum Edukacji Gleboznawczej - Muzeum Gleb.

Po raz pierwszy na konferencjach organizowanych przez samorząd doktorantów UR (a jest to siódmy rok z rzędu) w jednej sesji tak liczne były referaty z gleboznawstwa. Podczas sesji zostało wygłoszonych 7 referatów z zakresu gleboznawstwa. Ponadto, 3 osoby wzięły udział w sesji posterowej.

Tradycją podczas konferencji doktorantów jest ocena referatów pod względem wizualnym oraz sposobu prezentacji co pozwala na doskonalenie się w tej trudnej, ale bardzo reprezentacyjnej części pracy naukowej. Najlepszy referat w sesji wygłosił Adam Łukasik z PAN w Zabrzu. Jury dodatkowo nagrodziło symboliczną nagrodą Łukasza Mendyka z UMK w Toruniu.

Konferencja sprzyjała poznawaniu i integrowaniu się doktorantów, zawieraniu znajomości i wymianie doświadczeń zarówno na polu naukowym jak i studiów doktoranckich. Mamy nadzieję, że podczas przyszłorocznej konferencji przybędzie jeszcze liczniejsza grupa młodych gleboznawców, którzy zaprezentują ciekawe referaty z zakresu gleboznawstwa.

Fot. K. Łyduch


Zapowiedzi konferencyjne

Obieg pierwiastków w przyrodzie. Bioakumulacja – Toksyczność – Przeciwdziałanie.

Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie

Warszawa, 27 września 2013

X Międzynarodowa Konferencja jest kontynuacją tematyki podjętej podczas poprzednich Konferencji i będzie obejmowała następujące grupy problemów:

1. Aspekty prawne i ekonomiczne w ochronie środowiska.

2. Ocena ryzyka środowiskowego i zdrowotnego wynikającego z dopływu zanieczyszczeń oraz środki i działania ograniczające ryzyko.

3. Jakość środowiska a produkcja żywności.

4. Technologie i techniki rekultywacji terenów zdegrado-wanych.

5. Zarządzanie ryzykiem środowiska na poligonach.

6. Gospodarka odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

7. Ocena szkód środowiskowych i ich rekompensata.

8. Analityka w badaniach środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem prac na rzecz monitoringu.

9. Uwalnianie genetycznie zmodyfikowanych organizmów do środowiska.

10. Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne.

Dalsze informacje i zgłoszenia:

http://www.ios.edu.pl/pol/konferencja/

6th International Conference on Cryopedology,
FROST-AFFECTED SOILS -
DYNAMIC SOILS IN THE DYNAMIC WORLD

24-29 August 2013, Kraków

http://www.geo.uj.edu.pl/konferencja/cryosols2013/images/top.jpg

The aim of the conference is to encompass the whole range of research associated with soil affected by frost, either at present or in the past. Presentations and posters will be grouped in thematic sessions connected with the following topics:

·         Genesis and classification of frost-affected soils

·         Paleocryogenic imprints in contemporary soils

·         Functioning of Cryosols in contemporary ecosystems

·         The effect of climate change on Cryosols

·         Carbon dynamics in Cryosols

·         Soil management in polar regions

·         Soil databases and mapping of Cryosols

For registration and additional information visit the conference webpage at: http://www.geo.uj.edu.pl/konferencja/cryosols2013/

International Conference

BIOCHARS, COMPOSTS AND DIGESTATES. Production, characterization, regulation, marketing, uses and environmental impact” (BCD 2013)

17-20 October 2013 in Bari, Italy.

The Conference aims to encompass several aspects and offer ample opportunity to explore many current and relevant issues of Biochar, Compost and Digestate Sciences and Applications by providing an interactive forum for exchange of ideas and joint discussion on recent scientific and practical results and current issues related to technological processes, analysis and characterization, sustainable uses and certification, regulation and marketing aspects. This by bringing together and establishing durable and close relationships among established and younger scientists and researchers, specialists, technical and professional operators, industry and administrative representatives, policy makers and regulators operating in the field of waste, soil and water sciences, biochar, compost and digestate sciences and applications, agriculture and environmental sciences and ecotoxicology. We are very pleased and honored to invite you to share this Event and contribute to its success by contributing your ideas, special session proposals, and any other comments you believe useful and constructive, by the end of February 2013.

This important scientific and social Event will be hosted in Bari, a city located on the sunny and attractive southern Adriatic coast, and surrounded by a beautiful countryside very rich in cultural and artistic heritage and historical monuments.

I am confident that BCD 2013 will be a very attractive, informative and memorable Event, and look forward to welcoming and meeting you in Bari next October 2013 for a unique, pleasant and unforgettable experience in a highly stimulating environment. For registration and additional information visit the conference webpage at:

http://www.bcd2013.eu/Kalendarium konferencyjneIUSS Global Soil Carbon Conference. University of Wisconsin, Madison, USA, 3-7.06.2013.

http://iuss-c-conference.org/

10th International Conference on AGROPHYSICS,

5-7 June 2013, Lublin

http://www.agrophysics.org

Środowisko Glebotwórcze i Gleby Dolin Rzecznych, Słupsk-Ustka, 10 - 12 czerwca 2013.

Akademia Pomorska w Słupsku, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich.

http://www.sgp.org.pl/

12th ICOBTE - International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements. Athens, Georgia, USA, 16-20.06.2013.

http://www.isteb.com/

Four Decades of Progress in Monitoring and Modeling of Processes in the Soil-Plant-Atmosphere System: Applications and Challenges,

Napoli (Italy), 19-20 June 2013,

http://www.spa-conference-naples2013.org

 VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

TOKSYCZNE SUBSTANCJE W ŚRODOWISKU

Kraków, Uniwersytet Rolniczy, PTIE,

25-26 czerwca 2013

http://ur.krakow.pl/konferencje-2013.html

Innowacyjne Technologie w Inżynierii I Kształtowaniu Środowiska

UP w Lublinie, Politechnika Lubelska, UR w Krakowie

27-29.06.2013, Lublin – Dolina Bugu

e-mail: krzysztof.jozwiakowski@up.lublin.pl

Paleosols, Pedosediments and Landscape Morphology

as Environmental Archives.

10-15.08.2013, Kursk & Woroneż, Rosja

paleopedology.msu.ru/paleopedology2013

6th International Conference on Cryopedology,
FROST-AFFECTED SOILS -
DYNAMIC SOILS IN THE DYNAMIC WORLD

24-29 August 2013, Kraków

http://www.geo.uj.edu.pl/konferencja/cryosols2013/

PEDOMETRICS 2013,

Nairobi, Kenya, 26-31.08.2013.

https://sites.google.com/a/cgxchange.org/pedometrics2013/

Utilization and protection of halophytes and salt-affected landscapes. Kecskemét, Hungary, 4-6.09.2013.

http://members.iif.hu/tot3700/salinityconferencehungary2013.html

BIOCHARS, COMPOSTS AND DIGESTATES. Production, characterization, regulation, marketing, uses and environmental impact (BCD 2013).

17-20 October 2013 in Bari, Italy.

http://www.bcd2013.eu/

7th International Workshop on Chemical Bioavailability

4–7 November 2013, Nottingham, England

British Geological Survey and Nottingham University

http://www.bgs.ac.uk/news/events/bioavailabilityWorkshop

7th International Conference of the Urban Soils Working Group (SUITMA) of IUSS. Toruń, Polska, 16-20.09.2013.

http://www.suitma7.umk.pl/

SUITMA = Soils of Urban, Industrial, Transportation and Mining Areas

Soil forming factors and processes from the temperate zone, 20-22.09.2013, Iaşi, Romania

www.soilscience.ro

Obieg pierwiastków w przyrodzie. Bioakumulacja – Toksyczność – Przeciwdziałanie.

Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie

Warszawa, 27 września 2013

http://www.ios.edu.pl/pol/konferencja/

1st International Conference of the IUSS Division 1 - “Soil in space and time”. Ulm nad Dunajem, Niemcy, 28.09-04.10.2013.

http://iuss-division1.uni-hohenheim.de/startseite

2014

20th World Congress of Soil Science (WCSS)

SOIL EMBRACE LIFE AND UNIVERSE,

8-13.06.2014, Jeju, Korea

http://www.20wcss.org/

9th International Congress

THE SOUL OF SOIL AND CIVILIZATION

Soil Science Society of Turkey

Federation of Eurasian Soil Science Societies

14-16 October 2014, Antalya, Turkey

http://www.soil2014.com

CZARNA ZIEMIA

Pismo Informacyjne

Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

ul. Wiśniowa 61

02-520 Warszawa

http://www.ptg.sggw.pl

Redakcja:

Cezary Kabała, cezary.kabala@up.wroc.pl

Marek Drewnik, m.drewnik@geo.uj.edu.pl

Bezpośrednich uczestników zdarzeń

zachęcamy do bieżącego nadsyłania informacji

o konferencjach, awansach, publikacjach itd.